[24 Mã] Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 7 – 8/7. Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh chủ yếu thuộc chương trình lớp 12 và một phần nhỏ của lớp 11. Đề thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. 

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 – Đợt 1 tất cả các mã đề:

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Mục lục bài viết

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh

dap an mon tieng anh

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2022 – Tất cả các mã đề

401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – MÔN TIẾNG ANH

Liên tục cập nhật – Các em nhấn F5 liên tục để xem đáp án nhanh nhất

Các mã đã xong: 415, 421, 418, 420, 404,403,411, 412, 401, 402, 413, 409, 406

Mã đề: 401

1. C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.A
11.C 12.B 13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.B 19.B 20.D
21.D 22.B 23.B 24.B 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.B
31.C 32.B 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D
41.B 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D


Mã đề: 402

1.D 2.C 3.A 4.A 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C
11.A 12.D 13.C 14.B 15.B 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D
21.D 22.C 23.C 24.C 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.A
31.D 32.B 33.C 34.A 35.A 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A
41.C 42.C 43.A 44.D 45.C 46.B 47.A 48.B 49.D 50.A

Mã đề: 403

1. C 2.C 3.B 4.A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. D 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. C 16. D 17. D 18. D 19. C 20. B
21. C 22. C 23. D 24. B 25. D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.C
31. C 32. B 33. D 34. B 35. C 36. C 37. D 38. B 39. B 40. D
41. D 42. B 43. D 44. D 45. C 46.A 47.A 48. B 49. D 50. B

Mã đề: 404

1.B 2.D 3.C 4.D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. D 10. B
11. D 12. C 13. C 14. B 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27.B 28.D 29.C 30.B
31.C 32.A 33.A 34.B 35.A 36. B 37. C 38. A 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.B 50.C

Mã đề: 405

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Mã đề: 406

1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.C 7.A 8.C 9.D 10.B
11.D 12.C 13.B 14.B 15.A 16.B 17.D 18.C 19.B 20.D
21.A 22. A 23. D 24. A 25. B 26. B 27.B 28.B 29.A 30.C
31.B 32.C 33.A 34.D 35.B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. C
41. C 42. C 43.B 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.C 50.A

Mã đề: 407

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

 Mã đề: 408

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

Mã đề: 409

1.A 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.D 10.B
11.A 12.D 13.D 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.A
21.D 22.C 23.D 24.C 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.C
31.C 32.B 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.D 39.B 40.A
41.A 42.B 43.C 44.A 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề: 410

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

Mã đề: 411

 

1.A 2.A 3.D 4.A 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B
21.A 22.C 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.C 32.C 33.B 34.D 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.C 44.D 45.D 46.B 47.B 48.C 49.B 50.D

 

Mã đề: 412

1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.C 20.C
21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.B 28.A 29.D 30.D
31.B 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.C
41.B 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

Mã đề: 413

1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.B 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B
21.D 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B
31.B 32.D 33.B 34.A 35.D 36.A 37.A 38.D 39.A 40.B
41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.A 47.C 48.A 49.B 50.B

Mã đề: 414

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

Mã đề: 415

1. C 2. B 3. C 4. B 5. D 6. C 7. B 8. C 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. A 16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24.B 25.D 26. D 27. A 28. B 29. D 30. B
31. B 32. C 33. D 34. D 35. B 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. B 42. B 43. C 44. D 45. A 46. B 47. B 48. C 49. C 50. D

 

 

Mã đề: 416

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

Mã đề: 417

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

Mã đề: 418

 

1. B 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. D 12. D 13. A 14. D 15. A 16. D 17. D 18. B 19. A 20. D
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. C 28. D 29. C 30. B
31. D 32. C 33. A 34.B 35. A 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B
41. A 42. C 43. B 44. B 45. A 46. C 47. C 48. B 49. A 50. A

 

Mã đề: 419

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

 

Mã đề: 420

 

1. C 2. B 3. A 4. C 5. A 6.A 7. A 8. D 9. A 10. B
11. B 12. B 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. D 20. C
21. D 22. D 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. C
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. B 43. A 44. A 45. A 46. C 47. A 48. C 49. B 50. C

 

Mã đề: 421

 

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. C
11. C 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. A 18. D 19. B 20. D
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. B 27. C 28. B 29. D 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. C 37. D 38. B 39. D 40. D
41. B 42. C 43. C 44. D 45. B 46. D 47. D 48. A 49. C 50. A

 

Mã đề: 422

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

Mã đề: 423

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

 

Mã đề: 424

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh

đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia 2022
Đề thi thử tiếng anh thpt quốc gia 2022

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Anh 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn tiếng anh thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 405 – Lần 2

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 409 – Lần 2

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.C 10.D
11.A 12.C 13.B 14.A 15.C 16.A 17.C 18.D 19C. 20.A
21.C 22.C 23.D 24.A 25.A 26.B 27.A 28.C 29.D 30.C
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.B 37.B 38.C 39.B 40.A
41.A 42B 43.B 44.C 45.B 46.D 47.C 48.A 49.D 50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 410 – Lần 2

1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.A 7.B 8.B 9.A 10.C
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.D
21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.C 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.A 34.B 35.A 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.B 42C 43.A 44.B 45.B 46.D 47.A 48.D 49.B 50.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 411 – Lần 2

1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.D 10.B
11.C 12.D 13.B 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.C 20.D
21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.B 27.D 28.C 29.B 30.A
31.C 32.A 33.D 34.D 35. 36.B 37.D 38.B 39.B 40.A
41.C 42C 43.B 44.C 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 412 – Lần 2

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.D 7.C 8.C 9.A 10.A
11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.D 20.A
21.A 22.B 23.C 24.B 25.B 26.B 27.A 28.C 29.D 30.A
31.D 32.B 33.A 34.C 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.B
41.A 42A 43.D 44.D 45.C 46.B 47.C 48.D 49.B 50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 416 – Lần 2

1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.A 10.A
11.A 12.C 13.D 14.B 15.C 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.C 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.D 30.D
31.A 32.A 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.C 40.A
41.C 42.A 43.A 44.D 45.D 46.A 47.C 48.A 49.D 50.D

Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn tiếng anh thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 401

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. A 37. B 38. B 39. B 40.D
41.B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 402

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 403

1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38.  C 39. D 40. D
41.  C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48.  C 49. D 50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 404

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D
11.B 12. 13. C 14.B 15.D 16. D 17.A 18.B 19. C 20. B
21.D 22.A 23.C 24.C 25.D 26.C 27.C 28.A 29.C 30.B
31. A 32.C 33.A 34.B 35.B 36.B 37.C 38.A 39.A 40.C
41A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.A 47.B 48.B 49.A 50.A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 405

1. D 2.  C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D 9. B 10. C
11. D 12. C 13.  A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B
41.  A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 406

1.C 2.A 3.C 4.D 5.B 6.D 7.B 8.B 9.C 10.B
11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.A 22.B 23.C 24.D 25.D 26.C 27. C 28.A 29.A 30.A
31.D 32.B 33.B 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39. 40.A
41D 42.C 43.D 44.C 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 407

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 409

1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  D 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 410

1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14.  A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A 30. A
31. A 32. C 33. D 34.  C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41.  C 42.  C 43. C 44. A 45.  D 46. C 47. B 48.  B 49. D 50. A

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 411

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 412

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 415

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. D 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. D 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh – Mã đề 418

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A 47.  A 48. B 49. B 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh – Mã đề 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 420

1. A 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7. 8.A 9.D 10.D
11.C 12.D 13.D 14.D 15.D 16.A 17.C 18.C 19.A 20.C
21.A 22.D 23.D 24.D 25.A 26.B 27.C 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.D 39.A 40.D
41C 42.B 43.D 44.D 45.A 46.B 47A. 48.C 49.A 50. B

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  C 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh – Mã đề 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10.B
11.D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia Năm 2022 mới nhất full đáp án

Ngoài bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.