[PDF] Phác đồ Toán 12 – Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Ngọc Huyền LB

[PDF] Phác đồ Toán 12 – Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Ngọc Huyền LB

89d1d6f2ceb3efc397d455a682f6848e

 Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Dạng 2: Vận dụng điều kiện cần và đủ để hàm số đơn điệu vào giải quyết bài toán đơn điệu chứa tham số

Dạng 3 : Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số hợp, hàm số tổng

Dạng 4: Tính đơn điệu của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 2: Cực trị của hàm số

Dạng 1: Cho hàm số, xác định số điểm cực trị của hàm số

Dạng 2: Đếm số điểm cự trị biết đồ thị hoặc bảng biến thiên (hoặc bản xét dấu đạo hàm)

Dạng 3 : Đếm số điểm cực trị biết đạo hàm

Dạng 4: Tìm điều kiện m để hàm số có cực trị

Dạng 5: Tìm điều kiện tham số m để hàm bậc 4 trùng phương có cực trị thỏa mản điều kiện K

Dạng 6: Xét hàm số bậc bốn trùng phương

Dạng 7: Tìm điều kiện để hàm số đạt cực trị

Dạng 8: Cực trị của hàm hợp, hàm tổng

Dạng 9: Tìm cực trị của hàm số chứa giá trị tuyệt đối

Bài 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Dạng 1: Dạng bài giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất cơ bản

Đọc tiếp  [PDF]#1 Tải sách Ôn Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Toán - Phan Huy Khải mới nhất

Dạng 2: Tìm điều kiện của m để min – max của hàm số thỏa mản điều kiện K

Dạng 3: Bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số chứa nhiều biến

Dạng 4: Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán GTLN-GTNN của hàm số

Dạng 5: Ứng dụng của GTLN, GTNN vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề tối ưu

Bài 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ

Dạng 1: Các bài toán tìm tiệm cận của hàm số nhận biết, thông hiểu

Dạng 2: Tìm m để hàm số có tiệm cận thỏa mản điều kiện K

Dạng 3: Dạng toán cho đồ thị hoặc bảng biến thiên, tìm tiệm cận

Bài 5: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Dạng 1: Các bài toán dạng đồ thị nhận biết, thông hiểu

Dạng 2: Xét dấu hệ số của biểu thức (biết đồ thị, bảng biến thiên)

Bài 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Dạng 1:  Tìm số giao điểm (hoặc tọa độ giao điểm) của hai đồ thị hàm số

Dạng 2: Bài toán tương giao chứa tham số

Dạng 3: Bài toán tương giao hàm ẩn

Dạng 4: Tìm tham số để bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x thuộc D