TỔNG KẾT CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục lục bài viết

I. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

1. Môi trường.
– Khái niệm: Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
– Môi trường sống của con người gồm:
+ Môi trường tự nhiên.

+ Môi trường xã hội.

+ Môi trường nhân tạo.
2. Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người.
–  Chức năng: không gian sống, cung cấp tài nguyên, nơi chứa đựng các chất phế thải.

–  Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không quyết định sự phát triển xã hội loài người.
3. Tài nguyên thiên nhiên.
Khái niệm: Là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định  của sự phát triển lực lượng sản xuất  chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng.
* Phân loại:
– Theo thuộc tính tự nhiên

– Theo công dụng kinh tế.

– Theo khả năng có thể hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người.

II. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

1. Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển.
– Hiện trạng: nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật); môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất.

– Phát triển bền vững: là sự phát triển của hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai,  đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao.
– Hướng giải quyết các vấn đề môi trường.

Đọc tiếp  MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển.
– Sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh dẫn đến vấn đề môi trường toàn cầu (chủ yếu ở Hoa Kì).

3. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.
– Khai thác và chế biến khoáng sản.

– Khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp.