TỔNG KẾT CHƯƠNG IV – MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

I. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH LỚP VỎ ĐỊA LÍ.

1. Khái niệm Lớp vỏ địa lí và giới hạn.

2. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

– Khái niệm: quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần trong lớp vỏ địa lí.
– Nguyên nhân: tác động nội lực và ngoại lực.
– Biểu hiện:

+Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.
+ Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

– Ý nghĩa thực tiễn
II. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI

1. Quy luật địa đới

– Khái niệm: sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ.
– Nguyên nhân: Do trái đất hình cầu và bức xạ mặt trời tạo góc nhập xạ của Mặt Trời đến bề mặt trái đất thay đổi từ xích đạo về hai cực.

– Biểu hiện:
+ Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

+ Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất
+ Các đới khí hậu trên Trái Đất
+ Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật:

Đọc tiếp  QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

2. Quy luật phi địa đới

– Khái niệm: quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.
– Nguyên nhân: nguồn năng lượng bên trong Trái Đất phân chia bề mặt Trái Đất thành lục địa, đại dương, núi cao.

– Biểu hiện:

+ Quy luật đai cao.

+ Quy luật địa ô.