Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11

Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11

Tài liệu gồm 57 trang, tóm tắt lý thuyết Sinh học 11 theo từng bài học, giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ và học tốt chương trình Sinh học lớp 11.

Khái quát nội dung tài liệu tóm tắt lý thuyết Sinh học 11:
Chủ đề . Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.
Chủ đề . Vận chuyển các chất trong cây.
Chủ đề . Thoát hơi nước.
Chủ đề . Ác nguyên tố khoáng và dinh dưỡng nitơ ở thực vật.
Chủ đề 1. Quang hợp ở thực vật.
Chủ đề 2. Quang hợp ở thực vật C3 – C4 – CAM.
Chủ đề 3. Hô hấp ở thực vật.
Chủ đề 4. Tiêu hóa ở động vật.
Chủ đề 5. Hô hấp ở động vật.
Chủ đề 6. Tuần hoàn máu.
Chủ đề 7. Cân bằng nội môi.
Chủ đề 8. Cảm ứng ở thực vật.
Chủ đề 9. Cảm ứng ở động vật.
Chủ đề 10. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh.
Chủ đề 11. Truyền tin qua xináp.
Chủ đề 12. Tập tính của động vật.
Chủ đề 13. Sinh trưởng ở thực vật.
Chủ đề 14. Hoomôn thực vật.
Chủ đề 15. Phát triển ở thực vật có hoa.
Chủ đề 16. Sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Chủ đề 17. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
Chủ đề 18. Sinh sản vô tính ở thực vật.
Chủ đề 19. Sinh sản hữu tính ở thực vật.
Chủ đề 20. Sinh sản ở động vật.
Chủ đề 21. Cơ chế điều hòa sinh sản.
Chủ đề 22. Ôn tập sinh học cơ thể.

Đọc tiếp  264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án

TẢI PDF TÀI LIỆU