Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề hiện tượng quang điện ngoài

Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề hiện tượng quang điện ngoài

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề hiện tượng quang điện ngoài được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa.
2. Định luật về giới hạn quang điện.
3. Giả thuyết Plăng.
4. Giới hạn quang điện.
5. Thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn) của Anh-xtanh.
6. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.
7. Công suất bức xạ của nguồn sáng.
8. Động lượng của phôtôn.
9. Công thức Anh-xtanh.
10. Định lí động năng.
11. Cường độ dòng quang điện bão hòa.
12. Hiệu suất lượng tử.
13. Điều kiện để dòng quang điện triệt tiêu.
14. Tính khoảng cách xa nhất mà mắt còn trông thấy nguồn sáng.
15. Khi êlectron quang điện bay trong điện trường.
Bài toán: Tính khoảng cách S tối đa mà êlectron rời xa được bản cực.
Bài toán: Tính bán kính lớn nhất của vòng tròn trên bề mặt anốt mà các êlectron tới đập vào.
16. Khi êlectron quang điện bay trong từ trường.
17. Khi êlectron quang điện bay theo phương ngang trong miền có cả điện trường và từ trường.
II. BÀI TẬP

 

TẢI PDF TÀI LIỆU
Đọc tiếp  Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề phản ứng hạt nhân