Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cực trị điện áp

Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cực trị điện áp

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề cực trị điện áp được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Bài toán 1: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ L THAY ĐỔI.
1. Tìm L để Imax; URmax; Pmax; URCmax (UMBmax); ULCmin (UANmin).
2. Tìm L để ULcmax.
3. Tìm L để URLmax (UANmax).
4. Khi L = L1 hoặc L = L2.
5. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì i1 và i2 lệch pha nhau góc.
6. Tìm L để UANmin và tính UANmin.
Bài toán 2: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ C THAY ĐỔI.
1. Tìm C để Imax; URmax; Pmax; URLmax (UANmax); ULCmin (UMBmin).
2. Tìm C để UCmax.
3. Tìm C để URCmax (UANmax).
4. Khi C = C1 hoặc C = C2.
5. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì i1 và i2 lệch pha nhau góc.
6. Tìm C để UMBmin và tính UMBmin.
Bài toán 3: ĐOẠN MẠCH RLC CÓ THAY ĐỔI.
1. Tìm để URmax.
2. Tìm để ULmax.
3. Tìm để UCmax.
4. Khi 1 hoặc 2.
II. BÀI TẬP

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Bài tập trắc nghiệm các tập hợp số – Trần Tuấn Huy