Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề công suất mạch điện xoay chiều

Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề công suất mạch điện xoay chiều

Tài liệu Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề công suất mạch điện xoay chiều được trích từ cuốn sách Phương Pháp Học Nhanh A – Z Vật Lý THPT Quốc Gia của tác giả Phạm Hồng Vương.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Công suất 2 P U.I.cos RI Trong đó: P là công suất (W); U là hiệu điện thế hiệu dung của mạch (V); I là cường độ dòng điện hiệu dụng (A); R cos Z gọi là hệ số công suất.
2. Cực trị công suất L C R Đoạn mạch RLC có R thay đổi a. Tìm R để Imax (Zmin) : R = 0 b. Tìm R để Pmax: c. Khi R = R1 hoặc R = R2 mạch có cùng công suất P. – Với giá trị R0 thì Pmax. Trường hợp cuộn dây có điện trở R0: a. Tìm R để công suất toàn mạch đạt cực đại (Pmax) Tổng quát: R R (Nếu khuyết L hay C thì không đưa vào) b. Tìm R để công suất trên R cực đại (PRmax) c. Khi R = R1 hoặc R = R2 mạch có cùng công suất P.
– Với giá trị R0 thì Pmax ta có Tìm điều kiện để URL & URC không phụ thuộc vào R. a. Tìm điều kiện để URC không phụ thuộc R. không phụ thuộc R khi URC = U = const hay b. Tìm điều kiện dể URL không phụ thuộc R Tương tự, ta có: C L Z 2Z 2LC. CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH.
II. BÀI TẬP

TẢI PDF TÀI LIỆU
Đọc tiếp  Bài giảng trọng tâm Toán 10: Bất đẳng thức và bất phương trình