Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề nhóm nitơ – photpho

Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề nhóm nitơ – photpho

Tài liệu gồm 25 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập chuyên đề nhóm nitơ – photpho (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chương trình Hóa học lớp 11.

VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT.
I. NITƠ.
II. AMONIAC – MUỐI AMONI.
III. AXIT NITRIC.
IV. MUỐI NITRAT.
V. PHOTPHO.
VI. AXIT PHOTPHORIC – MUỐI PHOTPHAT.
VII. PHÂN BÓN HÓA HỌC.
VẤN ĐỀ 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
DẠNG 1: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT.
DẠNG 3: CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ CỦA NHỮNG PHẢN ỨNG CÓ HNO3 HOẶC NO3- THEO PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON.
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ THUỘC NHÓM NITƠ DỰA VÀO VIỆC XÁC ĐỊNH SỐ HIỆU NGUYÊN TỬ (Z) HOẶC NGUYÊN TỬ KHỐI (M).
DẠNG 5: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA OXIT NITƠ.
DẠNG 6: BÀI TẬP HIỆU SUẤT.
DẠNG 7: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3 TẠO THÀNH HỖN HỢP KHÍ.
DẠNG 8: HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3.
DẠNG 9: PHẢN ỨNG CỦA MUỐI NO3- TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT VÀ BAZƠ.
DẠNG 10: HPO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM (NaOH, KOH, …).
VẤN ĐỀ 3: TRẮC NGHIỆM.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề nhóm cacbon – silic