Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề hiđrocacbon thơm

Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề hiđrocacbon thơm

Tài liệu gồm 18 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập chuyên đề hiđrocacbon thơm (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chương trình Hóa học lớp 11.

VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT.
VẤN ĐỀ 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TÊN HOẶC CÔNG THỨC CẤU TẠO CHẤT.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT.
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH CTPT X (KHI ĐỐT CHÁY).
DẠNG 4: TOÁN HỖN HỢP.
DẠNG 5: TOÁN ĐỒNG ĐẲNG.
VẤN ĐỀ 3: TRẮC NGHIỆM.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2