Lý thuyết và bài tập chuyên đề cấu tạo nguyên tử – Đặng Lam Thiên

Tài liệu gồm 13 trang, được biên soạn bởi tác giả Đặng Lam Thiên, tổng hợp lý thuyết và bài tập chuyên đề cấu tạo nguyên tử Hóa học 10.

Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản? A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là: A. Electron và nơtron. B. Proton và nơton. C. Proton và electron. D. Electron.
Câu 3: Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là: A. Nơtron và electron. B. Nơtron. C. Proton. D. Electron.
Câu 4: Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại? A. Proton. B. Nơtron. C. Nơtron và electron. D. Electron.
Câu 5: Chọn phát biểu sai: A. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử oxi có 6 electron. B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. C. Nguyên tử oxi có số electron bằng số proton. D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron. B. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. C. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. D. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.
Câu 7: Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có tỉ lệ giữa số proton và nơtron là 1: 1. B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử magie mới có 12 proton. C. Nguyên tử magie có 3 lớp electron. D. Chỉ có trong nguyên tử magie mới có 12 electron.
Câu 8: Khi nói về số khối, điều khẳng định nào sau đây luôn đúng? Trong nguyên tử, số khối A. bằng tổng số các hạt proton và nơtron. B. bằng tổng các hạt proton, nơtron và electron. C. bằng nguyên tử khối. D. bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron.
Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố R có 56 electron và 81 nơtron. Kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố R? A. 137 56 R. B. 81 56 R. C. 137 81R. D. 56 81 R.
Câu 10: Cặp nguyên tử nào có cùng số nơtron? A. 1 1H và 3 2 He. B. 3 1H và 3 2 He. C. 1 1H và 4 2 He. D. 2 1 H và 3 2 He.

Đọc tiếp  Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 10

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU