PHẦN THỨ NHẤT: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC
    PHẦN THỨ HAI: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC