LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Mục lục bài viết

I. Lớp vỏ địa lí

            – Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

            – Giới hạn:

+ Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.

+ Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ  phong hóa ở lục địa.

+ Chiều dày khoảng 30 – 35km.

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

1. Khái niệm

            – Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.

            – Nguyên nhân:

+ Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau

2. Biểu hiện

– Trong một lãnh thổ:

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

+ Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

– Ví dụ:

Ví dụ 1: Khi lượng mưa tăng:

Đọc tiếp  QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI

+ Tác động đến Sông ngòi: lưu lượng nước, dòng chảy tăng.

+ Tác động đến  Địa hình: mức độ xói mòn tăng

+ Tác động đến  Thổ nhưỡng: lượng phù sa tăng

Ví dụ 2: Khí hậu chuyển từ khô hạn sang ẩm ướt:

+ Tác động đến Sông ngòi: thay đổi chế độ dòng chảy

+ Tác động đến Địa hình: xói mòn mạnh, phá hủy đá

+ Tác động đến Thổ nhưỡng: quá trình hình thành đất nhanh hơn

+ Tác động đến Thực vật: phát triển mạnh.

Ví dụ 3: Thảm thực vật rừng bị phá hủy:

+ Địa hình (xói mòn).

+ Khí hậu (biến đổi).

+ Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

3. Ý nghĩa thực tiễn

Trước khi tiến hành các hoạt động:

– Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.

– Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.