Kiến thức và bài tập trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Tài liệu gồm 12 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm trục tọa độ và hệ trục tọa độ trong chương trình môn Toán lớp 10.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. TRỤC TỌA ĐỘ: 1. Định nghĩa: Trục tọa độ (Trục hay trục số) là một đường thẳng trên đó ta đã xác định một điểm O và một vectơ đơn vị i (tức là i 1) Điểm O được gọi là gốc tọa độ vec tơ i được gọi là vectơ đơn vị của trục tọa độ. Kí hiệu (O i) hay xOx hoặc đơn giản là Ox 2. Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục: + Cho vec tơ u nằm trên trục (O i) thì có số thực a sao cho u a i với a R. Số a như thế được gọi là tọa độ của vectơ u đối với trục (O i) + Cho điểm M nằm trên (O i) thì có số m sao cho OM m i. Số m như thế được gọi là tọa độ của điểm M đối với trục (O i) Như vậy tọa độ điểm M là trọa độ vectơ OM 3. Độ dài đại số của vec tơ trên trục Cho hai điểm A, B nằm trên trục Ox thì tọa độ của vectơ AB kí hiệu là AB và gọi là độ dài đại số của vectơ AB trên trục Ox Như vậy AB AB i.
Tính chất : AB BA AB CD AB CD A B C O i AB BC AC II. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ 1. Định nghĩa: Hệ trục tọa độ gồm hai trục vuông góc Ox và Oy với hai vectơ đơn vị lần lượt là i j. Điểm O gọi là gốc tọa độ Ox gọi là trục hoành và Oy gọi là trục tung. Kí hiệu Oxy hay O i j 2. Tọa độ điểm, tọa độ vec tơ + Trong hệ trục tọa độ O i j nếu u xi y j thì cặp số x y được gọi là tọa độ của vectơ u kí hiệu là u x y hay u x y x được gọi là hoành độ, y được gọi là tung độ của vectơ u + Trong hệ trục tọa độ O i j tọa độ của vectơ OM gọi là tọa độ của điểm M, kí hiệu là M x y hay M x y được gọi là hoành độ, y được gọi là tung độ của điểm M.
Chương 1 Hình 1.30 x y O H M K Hình 1.31 Nhận xét: (hình 1.31) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của M lên Ox và Oy thì M x y OM xi y j OH OK Như vậy OH xi OK y j hay x OH y OK 3. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ trọng tâm tam giác. + Cho A x y B x y A A B B và M là trung điểm AB. Tọa độ trung điểm M x y M M của đoạn thẳng AB là A B A B M M x x y y x y + Cho tam giác ABC có A x y B x y C x y A A B B C C. Tọa độ trọng tâm G x y G G của tam giác ABC là A B C G 4. Biểu thứ tọa độ của các phép toán vectơ. Cho u x y và số thực k. Khi đó ta có cùng phương u khi và chỉ khi có số k sao cho x kx y ky 5) Cho A x y B x y A A B B thì AB x x y y B A B A.

Đọc tiếp  Phương pháp học nhanh Vật lý THPT chủ đề công suất mạch điện xoay chiều

TẢI PDF TÀI LIỆU