Kiến thức và bài tập trắc nghiệm tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Tài liệu gồm 11 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm tập hợp và các phép toán trên tập hợp trong chương trình môn Toán lớp 10.

Tập hợp ⎯ Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa. ⎯ Có 2 cách xác định tập hợp: + Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập hợp trong hai dấu móc + Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. ⎯ Tập rỗng: là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu. Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau ⎯ Tập hợp con: A B x A x B. ⎯ Tập hợp bằng nhau: A B A B.
Nếu tập hợp có n phần tử 2 n tập hợp con. Một số tập hợp con của tập hợp số thực R ⎯ Tập hợp con của Trong đó: là tập hợp số tự nhiên không có số 0 là tập hợp số tự nhiên là tập hợp số nguyên là tập hợp số hữu tỷ là tập hợp số thực. ⎯ Khoảng: a b x a x b ⎯ Đoạn: ⎯ Nửa khoảng: Các phép toán tập hợp ⎯ Giao của hai tập hợp: A B x x A và x B ⎯ Hợp của hai tập hợp: A B x x A hoặc x B ⎯ Hiệu của hai tập hợp: A B x x A và x B ⎯ Phần bù: Cho B A.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác