Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hypebol

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hypebol

Tài liệu gồm 15 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm hypebol trong chương trình môn Toán lớp 10.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa: Cho hai điểm cố định 1 2 F F với 1 2 FF c c 2 0 và hằng số a c. Hypebol là tập hợp các điểm M thỏa mãn 1 2 MF MF a2. Kí hiệu (H) Ta gọi 1 2 F F là tiêu điểm của (H). Khoảng cách 1 2 FF c2 là tiêu cự của (H). 2. Phương trình chính tắc của hypebol: Phương trình (2) được gọi là phương trình chính tắc của hypebol 3.Hình dạng và tính chất của (H): + Tiêu điểm: Tiêu điểm trái 1 F c tiêu điểm phải 2 F c + Các đỉnh : 1 2 A a A a + Trục Ox gọi là trục thực. Trục Oy gọi là trục ảo của hypebol. Khoảng cách 2a giữa hai đỉnh gọi là độ dài trục thực, 2b gọi là độ dài trục ảo.
Hypebol gồm hai phần nằm hai bên trục ảo, mỗi phần gọi là nhánh của hypebol + Hình chữ nhật tạo bởi các đường thẳng x a y b gọi là hình chữ nhật cơ sở. Hai đường thẳng chứa hai đường chéo của hình chữ nhật cơ sở gọi là hai đường tiệp cận của hypebol và có phương trình là b y x a + Tâm sai M x y M M thuộc (H) thì: c c MF a ex a x MF a ex a x.

TẢI PDF TÀI LIỆU
Đọc tiếp  Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đại cương về hàm số