Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

Tài liệu gồm 15 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất trong chương trình môn Toán lớp 10.

Hàm số TXĐ Tính chất Bảng biến thiên Điểm đặc biệt Đồ thị Hàm số bậc nhất y ax b a hàm số đồng biến x B a hàm số nghịch biến Hàm số hằng y b Hàm chẵn. Không đổi. A b Hàm số y x khi 0 khi 0 x x x x Hàm chẵn. Đồng biến trên và nghịch biến O(0;0) A(1;1) B(1;1) Đối với hàm số y ax b a thì ta có: khi ax b x Do đó để vẽ hàm số y ax b ta sẽ vẽ hai đường thẳng y ax b và y ax b rồi xóa đi hai phần đường thẳng nằm ở phía dưới trục hoành Ox. Lưu ý: Cho hai đường thẳng d y ax b và d y a x b. Khi đó: d d a a và b b Phương trình đường thẳng d qua A x y A A và có hệ số góc k dạng.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  [PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023