Kiến thức và bài tập trắc nghiệm giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm giá trị lượng giác của một góc bất kỳ trong chương trình môn Toán lớp 10.

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 0 180 A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Định nghĩa góc 0 0 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Với mỗi 0 180 ta xác định điểm M trên trên đường nửa đường tròn đơn vị tâm O sao cho xOM. Giả sử điểm M có tọa độ x y. Khi đó: y x y x y 0 0 0 sin Các số sin cos tan cot được gọi là giá trị lượng giác của góc. Chú ý: Từ định nghĩa ta có: Gọi P Q lần lượt là hình chiếu của M lên trục Ox, Oy khi đó M OP OQ Với 0 0 0 180 ta có 0 sin 1 1 cos 1 Dấu của giá trị lượng giác: Góc 0 0 2.
Tính chất Góc phụ nhau Góc bù nhau 3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt 4. Các hệ thức lượng giác cơ bản Chứng minh: – Hệ thức 1 2 và 3 dễ dàng suy ra từ định nghĩa. – Ta có sin cos OQ OP Suy ra OQ OP OQ OP Nếu 0 0 0 hoặc 0 180 thì dễ dàng thấy 2 2 sin cos 1 + Nếu và 0 180 khi đó theo định lý Pitago ta có sin cos 1 2 2 2 2 2 2 2 OQ OP OQ QM OM Vậy ta có 2 2 sin cos 1 Mặt khác sin cos sin 1 1 tan 1.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hypebol