Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đại cương về hàm số

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đại cương về hàm số

Tài liệu gồm 13 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm đại cương về hàm số trong chương trình môn Toán lớp 10.Định nghĩa Cho D D Hàm số f xác định trên D là một qui tắc đặt tương ứng mỗi số x D với một và chỉ một số y. Trong đó: ⎯ x được gọi là biến số (đối số), y được gọi là giá trị của hàm số f tại x. Kí hiệu: y f x ⎯ D được gọi là tập xác định của hàm số. ⎯ T y f x x D được gọi là tập giá trị của hàm số. Cách cho hàm số: cho bằng bảng, biểu đồ, công thức y f x Tập xác định của hàm y f x là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f x có nghĩa. Chiều biến thiên của hàm số: Giả sử hàm số y f x có tập xác định là D. Khi đó: ⎯ Hàm số y f x được gọi là đồng biến trên 1 2 D x x D và 1 2 1 2 x x f x f x ⎯ Hàm số y f x được gọi là nghịch biến trên 1 2 D x x D và 1 2 1 2 x x f x f x Tính chẵn lẻ của hàm số Cho hàm số y f x có tập xác định D.
Hàm số f được gọi là hàm số chẵn nếu x D thì − x D và f x f x ⎯ Hàm số f được gọi là hàm số lẻ nếu x D thì − x D và f x f x ⎯ Tính chất của đồ thị hàm số chẵn và hàm số lẻ: + Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung Oy làm trục đối xứng. + Đồ thị của hàm số lẻ nhận gốc toạ độ O làm tâm đối xứng. Đồ thị của hàm số ⎯ Đồ thị của hàm số y f x xác định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M x f x trên mặt phẳng toạ độ Oxy với mọi x D. ⎯ Chú ý: Ta thường gặp đồ thị của hàm số y f x là một đường. Khi đó ta nói y f x là phương trình của đường đó.

Đọc tiếp  Bài giảng trọng tâm Toán 10: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

TẢI PDF TÀI LIỆU