Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Sinh học lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPTQG 2021 môn Sinh học lần 1 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

+ Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây cho đời con có 50% số cây thân cao?
A. Aa ×aa. B. Aa× AA. C. AA× aa. D. Aa× Aa.
+ Mức độ cấu trúc nào sau đây của nhiễm sắc thể có đường kính 30nm?
A. Vùng xếp cuộn (siêuxoắn). B. Crômatit. C. Sợinhiễm sắc. D. Sợicơ bản.
+ Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, con trai của cặp bố mẹ nào sau đây luôn bị bệnh máu khó đông?
Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh