Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon hoa hoc thptqg 2022 han thuyen bac ninh

Câu 1: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ capron. B. Tơ tằm. C. Tơ axetat. D. Tơ nilon-6,6.
Câu 2: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? A. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O. B. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn) → Na2CO3 + CH4. C. CH3NH3Cl + NaOH → NaCl + CH3NH2 + H2O. D. C2H5OH → C2H4 + H2O.
Câu 3: Hỗn hợp X chứa etylamin, etyl fomat và alanin. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 0,875 mol O2, thu được CO2, H2O và x mol N2. Giá trị của x là A. 0,05. B. 0,07. C. 0,06. D. 0,03.
Câu 4: Cho các phát biểu sau: (a) Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là metan. (b) Ở điều kiện thường, tristearin là chất lỏng. (c) Các loại tơ poliamit kém bền trong môi trường axit hoặc bazơ. (d) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh và xoắn. (e) Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 5: Ở điều kiện thường X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Thuỷ phân X trong môi trường axit hoặc enzim thu được chất Y dùng để tráng gương và tráng ruột phích. X và Y lần lượt là A. Tinh bột và saccarozơ. B. Xenlulozơ và saccarozơ. C. Xenlulozơ và glucozơ. D. Tinh bột và glucozơ.
Câu 6: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 80 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 72 B. 54 C. 102 D. 96.
Câu 7: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn đối với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây mưa axit? A. SO2 và NO2. B. CO2 và O2. C. H2S và N2. D. CO và O2.
Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 3,50 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH dư, thu được 3,78 gam muối. Số đồng phân thỏa mãn tính chất của X là. A. 1 B. 4 C. 2 D. 3.
Câu 9: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: – Bước 1: Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 10 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên. – Bước 2: Nhỏ tiếp dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm, khuấy đều. – Bước 3: Cho tiếp dung dịch NaOH loãng, dư, đun nóng. Cho các phát biểu sau: (a) Kết thúc bước 1, nếu nhúng quỳ tím vào ống nghiệm thì quỳ tím không đổi màu. (b) Ở bước 2, anilin tan dần. (c) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch đồng nhất. (d) Ở bước 1, anilin hầu như không tan, tạo vẩn đục và lắng xuống đáy ống nghiệm. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 10: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Cho 5 lít dung dịch axit nitric 68% (có khối lượng riêng 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư thu được m kg xenlulozơ trinitrat, biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị gần nhất của m là A. 9,5. B. 7,5. C. 8,5. D. 6,5.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc