Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

+ Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có thể tạo ra giống mới lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả gen?
A. Lai tế bào sinh dưỡng B. Nuôi cấy hạt phấn
C. Tự thụ phấn. D. Lai xa và đa bội hóa.
+ Ở vi khuẩn, một gen bình thường điều khiển tổng hợp 1 phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin. Gen bị đột biến có chứa 3594 liên kết photphođieste. Dạng đột biến xảy ra là:
A. Thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. B. Mất một cặp nucleotit
C. Thêm một cặp nucleotit. D. Thay thế một cặp nucleotit bằng một cặp nucleotit khác.
+ Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,5AA:0,4Aa :0,1aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc