Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử TN THPT 2021 lần 2 môn Hóa học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon hoa hoc thptqg 2022 bac ninh han thuyen

+ Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là?
+ Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:
A. 10,8 gam. B. 43,2 gam. C. 64,8 gam. D. 21,6 gam.
+ Trộn ba dung dịch HCl 0,3M, H2SO4 0,2M và HNO3 0,3M với thể tích bằng nhau được dung dịch X. Để trung hoà 300 ml dung dịch X cần dùng V ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu được dung dịch Y có pH = 13. Giá trị của V là?
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh