Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học lần 3 trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc

+ Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,2 AA: 0,8Aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là.
+ Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng xác định?
+ Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào sau đây không xảy ra khi môi trường có lactôzơ?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh