Đề thi thử Sinh học TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Đề thi thử Sinh học TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

+ Cho 4 nhóm thú dưới đây, hãy cho biết nhóm thú nào thuộc nhóm có dạ dày đơn?
A. Ngựa, thỏ B. Trâu, bò C. Dê, cừu D. Thỏ, cừu.
+ Quá trình tiếp hợp trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 cromatit không chị em của cặp NST kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân 1 dẫn đến:
A. đột biến mất đoạn. B. đột biến chuyển đoạn.
C. đột biến lặp đoạn. D. hoán vị gen.
+ Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp ra loại phân tử nào dưới đây?
A. ARN B. Prôtêin C. ADN D. Tinh bột.

Đọc tiếp  Đề thi thử Đại học năm 2020 môn Sinh học lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp