[24 Mã] Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sinh học

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sinh học. Sáng 8/7, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với môn Tổ hợp (Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội).

Môn Sinh học được phát đề lúc 9h30 và tính thời gian làm bài lúc 9h35. Có 24 mã đề với 50 câu hỏi/mã trong phòng thi.

Xem ngay đáp án mã đề sinh mã 202 nằm trong 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học có đáp án được Đọc tài liệu tổng hợp giúp các em đối chiếu kết quả.

Đề thi Sinh Học THPT Quốc Gia 2022 Full đáp án

dapan sinh

dapan sinh 2

 

Đáp án môn Sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 – Tất cả mã đề

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – MÔN SINH HỌC

Liên tục cập nhật – Các em nhấn F5 liên tục để xem đáp án nhanh nhất

Các mã đã xong:202, 212, 215, 208, 206, 209, 203,218,203, 213, 214,220,222,219, 205,211,221,

Các mã đang giải: 210,217,223, 201

Sinh học – Mã 201

81.A 82.B 83.A 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.C 90.C
91.B 92.B 93.B 94.C 95.C 96.C 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.D 103.B 104.B 105.A 106.B 107.A 108.B 109. 110.
111. 112. 113.A 114.C 115.D 116.A 117.C 118.D 119.C 120.A

 

Sinh học – Mã 202

 

81.D 82.D 83.C 84.A 85.B 86.C 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.D 93.C 94.D 95.C 96.B 97.A 98.B 99.B 100.D
101.A 102.D 103.D 104.A 105.A 106.C 107.D 108.D 109.B 110.C
111.C 112.B 113.C 114.B 115.A 116.B 117.A 118.A 119.C 120.A

 

Sinh học – Mã 203

 

81.C 82.C 83.D 84.D 85.A 86.C 87.B 88.D 89.D 90.A
91.C 92.A 93.D 94.A 95.D 96.C 97.B 98.B 99.D 100.D
101.B 102.D 103.B 104.B 105.D 106.B 107.C 108.C 109.B 110.D
111.B 112.A 113.D 114.A 115.B 116.D 117.B 118.C 119.C 120.C

 

Sinh học – Mã 204

 

81.C 82.A 83.A 84.C 85.D 86.C 87.A 88.B 89.D 90.D
91.D 92.A 93.C 94.D 95.B 96.C 97.A 98.A 99.C 100.C
101.A 102.A 103.C 104.D 105.B 106.D 107.B 108.B 109.A 110.B
111.A 112.A 113.D 114.C 115.B 116.C 117.A 118.B 119.A 120.C

Sinh học – Mã 205

 

81.D 82.D 83.C 84.B 85.C 86.C 87.B 88.D 89.A 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.C 96.A 97.D 98.C 99.B 100.B
101.A 102.C 103.A 104.C 105.A 106.C 107.C 108.B 109.D 110.B
111.B 112.C 113.C 114.D 115.A 116.B 117.B 118.B 119.B 120.D

 

Sinh học – Mã 206

 

81.B 82.D 83.A 84.C 85.C 86.B 87.B 88.A 89.A 90.A
91.B 92.D 93.D 94.A 95.D 96.C 97.A 98.D 99.C 100.A
101.D 102.B 103.B 104.A 105.D 106.B 107.B 108.D 109.A 110.D
111.B 112.D 113.B 114.B 115.B 116.A 117.B 118.D 119.B 120.B

Sinh học – Mã 207

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Sinh học – Mã 208

 

81.B 82.B 83.B 84.C 85.B 86.D 87.A 88.C 89.B 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.C 96.D 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.D 109.D 110.A
111.A 112.A 113.A 114.C 115.A 116.A 117.C 118.B 119.A 120.A

 

Sinh học – Mã 209

Đọc tiếp  Đề thi thử THPTQG 2021 môn Sinh học lần 3 trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

 

81.A 82.D 83.D 84.C 85.A 86.B 87.A 88.C 89.C 90.C
91.B 92.D 93.A 94.B 95.D 96.C 97.B 98.D 99.B 100.D
101.D 102.B 103.D 104.D 105.C 106.C 107.C 108.B 109.D 110.B
111.A 112.C 113.A 114.D 115.A 116.A 117.D 118.B 119.D 120.C

Sinh học – Mã 210

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Sinh học – Mã 211

 

81.C 82.B 83.D 84.B 85.D 86.D 87.B 88.C 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.B 95.B 96.A 97.C 98.C 99.A 100.A
101.A 102.D 103.A 104.B 105.C 106.D 107.C 108.B 109.A 110.C
111.C 112.D 113.D 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.C 120.D

Sinh học – Mã 212

 

81.C 82.B 83.B 84.A 85.A 86.D 87.D 88.A 89.C 90.B
91.A 92.C 93.D 94.B 95.A 96.B 97.A 98.D 99.B 100.C
101.A 102.C 103.B 104.B 105.C 106.C 107.A 108.C 109.C 110.C
111.A 112.C 113.A 114.A 115.B 116.C 117.C 118.B 119.B 120.B

Sinh học – Mã 213

 

81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.D 90.A
91.D 92.B 93.A 94.D 95.D 96.C 97.C 98.A 99.C 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.A
111.C 112.D 113.B 114.C 115.D 116.D 117.D 118.B 119.B 120.C

 

Sinh học – Mã 214

 

81.A 82.C 83.A 84.A 85.C 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.C 92.A 93.B 94.C 95.D 96.C 97.B 98.A 99.A 100.A
101.C 102.A 103.A 104.B 105.C 106.D 107.C 108.C 109.D 110.D
111.A 112.B 113.B 114.D 115.A 116.D 117.B 118.B 119.C 120.B

Sinh học – Mã 215

 

81.D 82.A 83.A 84.B 85.B 86.C 87.C 88.A 89.B 90.C
91.C 92.B 93.D 94.A 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.C
101.A 102.A 103.A 104.D 105.D 106.C 107.D 108.A 109.D 110.C
111.D 112.C 113.A 114.A 115.A 116.A 117.A 118.B 119.A 120.C

Sinh học – Mã 216

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Sinh học – Mã 217

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Sinh học – Mã 218

 

81.D 82.C 83.D 84.D 85.A 86.A 87.D 88.C 89.C 90.C
91.B 92.A 93.B 94.D 95.B 96.A 97.B 98.A 99.B 100.A
101.D 102.D 103.B 104.A 105.A 106.B 107.B 108.B 109.D 110.D
111.D 112.A 113.A 114.A 115.C 116.D 117.B 118.D 119.A 120.A

 

Sinh học – Mã 219

 

81.C 82.C 83.A 84.A 85.D 86.D 87.B 88.A 89.B 90.D
91.D 92.D 93.C 94.D 95.C 96.B 97.D 98.B 99.D 100.B
101.B 102.D 103.C 104.A 105.B 106.C 107.C 108.D 109.A 110.B
111.C 112.C 113.C 114.A 115.B 116.A 117.C 118.D 119.A 120.A

Sinh học – Mã 220

 

81.C 82.D 83.B 84.A 85.C 86.B 87.D 88.C 89.B 90.A
91.C 92.A 93.C 94.B 95.C 96.C 97.D 98.D 99.D 100.A
101.C 102.A 103.C 104.A 105.A 106.B 107.B 108.B 109.D 110.C
111.B 112.B 113.B 114.C 115.D 116.C 117.D 118.D 119.B 120.C

Sinh học – Mã 221

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Sinh học – Mã 222

 

81.A 82.A 83.D 84.B 85.C 86.D 87.B 88.B 89.B 90.D
91.C 92.B 93.B 94.B 95.D 96.B 97.D 98.A 99.D 100.D
101.B 102.B 103.A 104.D 105.B 106.C 107.C 108.C 109.A 110.D
111.C 112.A 113.C 114.B 115.D 116.D 117.A 118.D 119.C 120.A
Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Sinh học – Mã 223

 

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

 

Sinh học – Mã 224

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Đề thi THPT quốc gia 202 môn Sinh học

Đáp án môn Sinh 2021 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Sinh Học
Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2022 môn Sinh Học

Đáp án môn Sinh 2022 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Đáp án môn Sinh 2021 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đáp án mã đề 202 Sinh 2021
Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
81 C 91 C 101 D 111 A
82 B 92 D 102 D 112 D
83 A 93 D 103 A 113 D
84 B 94 A 104 A 114 B
85 C 95 C 105 D 115 B
86 B 96 A 106 B 116 B
87 D 97 C 107 A 117 D
88 D 98 A 108 A 118 A
89 C 99 C 109 D 119 B
90 C 100 C 110 B 120 B

MÔN ANH – Mã đề: 401

1. A 2. C 3. A 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. D 16. C 17. B 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. A 24. C 25. A 26. D 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. B 38. B 39. B 40.D
41.B 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. B 48. D 49. C 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 402

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C
11. A 12. B 13. A 14. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. D 30. A
31. D 32. D 33. D 34. A 35. A 36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
41. A 42. B 43. B 44. D 45. C 46. B 47. B 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 403

1. B 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. B 10. D
11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. A 24. B 25. C 26. B 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. D 38.  C 39. D 40. D
41.  C 42. D 43. C 44. B 45. B 46. D 47. A 48.  C 49. D 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 404

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16.D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. B 22. A 23. C 24. C 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38.  A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48.  B 49. A 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 405

1. D 2.  C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8.  D 9. B 10. C
11. D 12. C 13.  A 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. D 23. C 24. A 25. C 26. C 27. C 28.  A 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. B 40. B
41.  A 42. B 43. A 44. A 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 406

1. A 2.  A 3.  C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41.  D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 407

1. A 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. CB
11. B 12. C 13. C 14. B 15. A 16. C 17. B 18. B 19. C 20. D
21. B 22. A 23. A 24. B 25. D 26. A 27. B 28. B 29.  B 30.  D
31. B 32. D 33. D 34.B 35. C 36. B 37. A 38. A 39. D 40. A
41.  B 42. D 43. A 44.  D 45.  C 46. D 47. A 48. A 49.  C 50.  C

MÔN ANH – Mã đề: 408

1. B 2. C 3. D 4. D 5. A 6. A 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. D 16. B 17. B 18. A 19. C 20. A
21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C 27. D 28. A 29. B 30. D
31. C 32. A 33. C 34. A 35. D 36. D 37. A 38. A 39. D 40. A
41. C 42. C 43. C 44. D 45. C 46.  C 47.  D 48. B 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 409

Đọc tiếp  #1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất đầy đủ các môn
1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. B 7. C 8. B 9. A 10. C
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A 16. D 17. B 18. B 19. A 20. A
21. D 22. D 23. A 24. A 25. B 26.  A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. D 32. B 33. B 34. A 35.  D 36.  B 37. B 38. B 39. B 40. A
41. B 42.  B 43. A 44. A 45. B 46. A 47.  D 48.  C 49.  A 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 410

1. D 2. D 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. C
11. D 12. D 13. C 14.  A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. B
21. C 22. B 23. C 24. B 25. B 26. C 27. D 28. B 29.  A 30. A
31. A 32. C 33. D 34.  C 35. C 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41.  C 42.  C 43. C 44. A 45.  D 46. C 47. B 48.  B 49. D 50. A

MÔN ANH – Mã đề: 411

1. B 2. A 3. D 4. D 5. B 6. A 7. C 8. A 9. B 10. D
11. C 12. A 13. C 14. D 15. C 16. B 17. C 18. C 19. D 20. C
21. C 22. C 23. B 24. D 25. B 26. D 27. B 28. C 29. D 30. B
31. D 32. B 33. A 34. B 35. A 36.  B 37.  A 38. B 39. A 40. C
41. D 42. B 43. A 44. A 45. A 46.  C 47. C 48. A 49. C 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 412

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. D
11. C 12. C 13. C 14. A 15. D 16. D 17. D 18. C 19. B 20. C
21. D 22. B 23. A 24. A 25. C 26. D 27. B 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. A 36. B 37. D 38. B 39. D 40. B
41. B 42. C 43. C 44. B 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 413

1. D 2. B 3. A 4. D 5. A 6. D 7. B 8.  D 9. D 10. B
11. B 12. A 13. B 14. D 15. D 16.A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. D 24. A 25. D 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. C 37. A 38. C 39. C 40. A
41.  A 42. A 43. C 44. C 45. A 46. A 47. D 48.  C 49. A 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. B 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30 .C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36.  B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46.  D 47.  D 48. A 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 415

1. A 2. D 3. D 4. B 5.B 6. A 7. A 8. A 9.B 10. C
11. A 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. B 30. C
31. D 32. A 33. A 34. A 35. C 36. A 37. D 38. A 39. C 40. B
41. C 42. A 43. C 44. A 45. D 46. C 47. D 48. A 49. C 50. D

MÔN ANH – Mã đề: 416

1. D 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. D 10. C
11. C 12. C 13. B 14. A 15. D 16. C 17. A 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. D 25. C 26. C 27. B 28. B 29. B 30. D
31. D 32. D 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. C 39. C 40. B
41. D 42. D 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 417

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. D 20. D
21. D 22. A 23. B 24. C 25. C 26. D 27. A 28. D 29. D 30. C
31. D 32. D 33. A 34. A 35. D 36. A 37. A 38. D 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46.  A 47.  C 48. D 49. A 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 418

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. A 14. B 15. B 16. B 17. D 18. B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. C 24. C 25. D 26. C 27. A 28. D 29. A 30. C
31. C 32. D 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39.  A 40. D
41. A 42. A 43. D 44. C 45. A 46.  A 47.  A 48. B 49. B 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 420

1. A 2.  C 3. D 4.  C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. B 13. B 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. A
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. A 40. D
41.  C 42. B 43.D 44. B 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 421

1. D 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. A 12. D 13. D 14. B 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. B
21. A 22. A 23. B 24. B 25. A 26. C 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. A 34. A 35. A 36. B 37. B 38. A 39. C 40. C
41. C 42. A 43. C 44.  A 45. B 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

MÔN ANH – Mã đề: 422

1. D 2. D 3. A 4.B 5. A 6.  A 7. B 8. C 9.  B 10. D
11. C 12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. D
21. A 22. A 23.  D 24. C 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. B 32. D 33. A 34.A 35. C 36. B 37. B 38. C 39.  A 40. C
41. B 42.  B 43. B 44. C 45. A 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 423

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26.  C 27. D 28. C 29.A 30.C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36.  A 37.  A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

MÔN ANH – Mã đề: 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10.B
11.D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. D 47. D 48. B 49. C 50. B

Các mốc đáng chú ý sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
– Từ ngày 10/7: Công tác chấm thi sẽ được tổ chức và xong trước ngày 24/7.
– Ngày 26/7: Hội đồng thi công bố kết quả thi.
– Ngày 28/7: Xét công nhận tốt nghiệp
– Trước 30/7: Công bố kết quả tốt nghiệp THPT
– Chậm nhất ngày 2/8: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho học sinh
– Từ 26/7 đến 5/8: Thu nhận đơn phúc khảo và nhận danh sách phúc khảo
– Chậm nhất 20/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Lời giải chi tiết mã 202 đề thi Sinh học – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được thực hiện bởi Đọc Tài Liệu giúp các bạn tham khảo để đối chiếu dự kiến điểm bài thi của mình. Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT sẽ được cập nhật ngay sau khi được thông báo.

Đề thi Sinh năm 2021 chính thức

Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sinh mã đề 202 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12 năm học 2020 – 2021 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài trong 50 phút.

Thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021
Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội theo đăng ký.
Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
Cả 2 bài thi sẽ bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35 phút. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.
Trong ngày thi đầu tiên 7/7 các thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ Văn và Toán. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, thí sinh, đề thi Ngữ Văn và Toán vừa sức thí sinh nhưng vẫn mang tính phân loại cao. Với môn toán, các giáo viên nhận định đỉnh của phổ điểm sẽ ở mức 7 điểm.
Các thầy cô giáo cho rằng bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đều dễ lấy điểm trung bình, những câu hỏi cuối có tính phân hóa cao.
Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng kết thúc đợt thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay.
Hà Nội: Đề thi tổ hợp vừa sức, thí sinh tự tin giành điểm cao
Đúng 10h35, sáng ngày 8/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước đã kết thúc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú, sau khi kết thúc bài thi tổ hợp nhiều thí sinh tỏ ra khá vui mừng. Nhận xét đề thi tổ hợp các môn nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm nay khá dễ, các thí sính đều làm hết bài thi mà không bỏ dở câu hỏi nào.
Chia sẻ vui mừng vì đã hoàn thành tốt môn thi thứ 3, và đánh giá tổ hợp môn thi KHTN, em Khánh Linh, trường THPT Trần Phú cho biết, đề thi năm nay nhìn chung không quá khó và em tự tin sẽ được điểm cao.
Cùng quan điểm với em Khánh Linh, thí sinh Lưu Diệu Linh, Hà Nội cho hay, đề thi tổ hơp KHTN khá dễ, các câu hỏi đều nằm trong kiến thức đã ôn tập. Em làm được hết các câu hỏi trong bài thi, em nghĩ mình sẽ đạt điểm cao, ít nhất là 8 điểm.
Với đề thi tổ hợp môn thi KHXH, thí sinh Trần Ngọc Linh, trường THPT Vinschool chia sẻ: Đề thi năm nay dễ, em ước chừng mình được điểm cao, khoảng trên 8 điểm. Đề thi bám sát chương trình cũng nằm trong những phần kiến thức em được ôn thời gian qua.

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2022 khác:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia Năm 2022 mới nhất full đáp án

Ngoài bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Sinh Học, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.