Đề thi HSG Hóa học 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi HSG Hóa học 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc gồm 2 trang với 8 bài toán tự luận, thời gian làm bài 180 phút, đề thi được dành cho học sinh khối 10 và 11 THPT, đề thi HSG có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HSG Hóa học 11:
+ Hỗn hợp X dạng bột gồm l và FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử sắt oxit thành sắt. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn. Chia thành hai phần:
Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68 lít khí và 12,6 gam chất rắn.
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dung dịch có chứa 263,25 gam muối sunfat.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo điều kiện tiêu chuẩn. Tính m và xác định công thức của FexOy.
+ Cho 48 gam Fe2O3 vào bình chứa m gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A có khối lượng 474 gam.
1. Tính m và nồng độ % các chất tan trong dung dịch A.
2. Nếu cho 48 gam Fe2O3 vào bình chứa m gam dung dịch H2SO4 9,8% (loãng), sau đó sục SO2 dư vào bình đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B. Tính nồng độ % của các chất tan trong dung dịch B (coi SO2 không tan trong H2O).
+ Hòa tan m gam kim loại R trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch và 1,12 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 9,95 gam muối B duy nhất. Nếu thêm từ từ KOH đến dư vào dung dịch rồi lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được (m+1,2) gam chất rắn D. Hòa tan D trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E thu được 14,05 gam muối G duy nhất. Xác định công thức R, B và G.

Đọc tiếp  Đề thi chọn HSG Hóa học 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF