Đề thi học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trân – Bình Định

tailieumonster.com chia sẻ đến bạn đọc file PDF (.pdf) và file WORD (.doc / .docx) đề thi học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Trân – Bình Định cùng bảng đáp án / lời giải chi tiết các mã đề, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Hóa học 10 sắp tới.

Câu 1: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s1 , còn của nguyên tử Y là 2p4 . Công thức hợp chất và liên kết hóa học được hình thành trong hợp chất giữa A và B là: A. XY2 liên kết ion. B. X2Y liên kết ion C. X2Y liên kết cho – nhận. D. XY2 liên kết cộng hoá trị có cực. Câu 2: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 7 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố X là A. 7 B. 14 C. 17 D. 16 Câu 3: Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn: A. Số lớp electron B. Số electron lớp ngoài cùng C. Khối lượng nguyên tử D. Điện tích hạt nhân.
Câu 4: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là A. Cl (Z=17) B. Al (Z=13) C. O (Z=8) D. Si (Z=14) Câu 5: Dãy hợp chất nào thuộc loại hợp chất ion (liên kết ion)? A. HBr, MgO, BaCl2 B. NaF, Na2O, CaCl2 C. CO2, BaO, LiF D. LiCl , Al2O3 , PH3 Câu 6: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+ . B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ . C. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu D. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. Câu 7: Nguyên tử M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1 . Nguyên tử M là A. 19K B. 17Cl C. 11Na D. 18Ar.
Câu 8: Anion X- và cation Y+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA . B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 19, chu kỳ 3, nhóm IA . C. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 19, chu kỳ 4, nhóm IIA . D. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 19, chu kỳ 4, nhóm IA . Câu 9: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì và có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn ? A. Chu kì 3 , các nhóm IA và IIA . B. Chu kì 2 , nhóm IIA C. Chu kì 2 , các nhóm IIIA và IVA . D. Chu kì 3 , các nhóm IIA và IIIA .
Câu 10: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại và tăng dần tính phi kim là: A. K, Mg, N, Si. B. N, Si, Mg, K. C. K, Mg, Si, N. D. Mg, K, Si, N. Câu 11: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là A. O2, H2O, NH3 B. H2O, HF, NH3 C. HCl, O3, H2S D. HF, Cl2, H2O Câu 12: Nguyên tố R thuộc chu kì 3 , nhóm VIA. Cấu hình electron của nguyên tử R là: A. 1s2 2s2 2p3 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D. 1s2 2s2 2p1.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

TẢI PDF TẠI ĐÂY