[24 Mã] Đề thi Hóa THPT Quốc gia 2022

Đề thi Hóa THPT Quốc gia 2022. Sau 150 phút làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, trong đó có bài thi Hóa học trong thời gian 50 phút, các thí sinh đã kết thúc buổi thi thứ 3 kì thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đinh Quỳnh Anh (thí sinh tự do, Hà Nội) dự thi môn Lý và Hoá. Nữ sinh đánh giá đề thi năm nay ở các môn thành phần khá vừa sức. Đề Hoá nội dung khó nhất tập trung vào phần hoá vô cơ, đòi hỏi sự tư duy và việc áp dụng công thức phức tạp. Phần hoá hữu cơ có khoảng 10 câu nhưng đều nằm trong nội dung kiến thức cơ bản, do đó theo Quỳnh Anh, không quá đánh đố thí sinh.

Đề thi Hóa THPT Quốc Gia 2022 Full đáp ándapanhoahoc 1
dapanhoahoc 5 dapanhoahoc 4 dapanhoahoc 3 dapanhoahoc 2

Các mã đã xong: 224, 204, 215, 203, 217, 202, 201, 223, 206

Hóa học – Mã 201

 

41.A 42.A 43.C 44.C 45.D 46.D 47.D 48.C 49.D 50.C
51.D 52.A 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.D 60.B
61.B 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.A 68.B 69.A 70.B
71.A 72.B 73.A 74.B 75.B 76.B 77.C 78.B 79.B 80.C

 

Hóa học – Mã 202

 

41.A 42.C 43.C 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.B 50.B
51.D 52.A 53.C 54.B 55.A 56.D 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.D 67.C 68.C 69.D 70.C
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.D 77.C 78.C 79.D 80.A

 

Hóa học – Mã 203

 

41.D 42.B 43.A 44.C 45.D 46.A 47.C 48.C 49.A 50.B
51.D 52.D 53.A 54.A 55.C 56.B 57.B 58.B 59.A 60.C
61.B 62.D 63.C 64.A 65.A 66.B 67.C 68.D 69.A 70.D
71.C 72.C 73.C 74.D 75.C 76.B 77.B 78.D 79.B 80.C

 

Hóa học – Mã 204

 

41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.B 53.D 54.D 55.A 56.A 57.A 58.D 59.B 60.A
61.D 62.A 63.A 64.C 65.B 66.B 67.A 68.C 69.B 70.A
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.B 77.A 78.C 79.B 80.C

Hóa học – Mã 205

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 206

 

41.D 42.A 43.D 44.D 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.A
51.D 52.C 53.B 54.B 55.B 56.C 57.A 58.B 59.A 60.D
61.A 62.B 63.B 64.B 65.A 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.A 72.A 73.B 74.D 75.D 76.D 77.B 78.D 79.B 80.A

Hóa học – Mã 207

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 208

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Hóa học – Mã 209

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 210

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 211

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 212

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 213

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Hoá học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

 

Hóa học – Mã 214

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 215

 

41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.A
51.A 52.C 53.B 54.B 55.D 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.D 64.D 65.A 66.D 67.D 68.A 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.D 75.C 76.C 77.C 78.A 79.C 80.D

Hóa học – Mã 216

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 217

 

41.C 42.C 43.A 44.D 45.B 46.B 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.B 53.D 54.D 55.C 56.A 57.B 58.A 59.C 60.B
61.A 62.D 63.C 64.C 65.D 66.A 67.A 68.C 69.D 70.D
71.A 72.A 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.A 80.C

Hóa học – Mã 218

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

 

Hóa học – Mã 219

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 220

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 221

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 222

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Hóa học – Mã 223

 

41.A 42.D 43.D 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.D
51.C 52.D 53.C 54.D 55.C 56. 57.B 58.C 59.D 60.D
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.C 67.B 68.C 69.A 70.B
71.B 72.A 73.D 74.A 75.A 76.A 77.A 78.D 79.B 80.B

 

Hóa học – Mã 224

 

41.B 42.D 43.A 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.A 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.A 77.A 78.B 79.A 80.C

 

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (mã đề 206):

Đề thi Hóa THPT Quốc gia 2022
Đề thi Hóa THPT Quốc gia 2022

Môn Hoá nằm trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Năm 2020 đề thi môn Hoá được nhận xét có yếu tố bất ngờ vì không có câu hỏi về điện phân. Trong 40 câu hỏi thì các câu từ 1-20 luôn được đánh giá dễ, 10 câu hỏi trung bình và chỉ 10 câu hỏi có sự phân hoá trong đó nằm đặc biệt ở 4-5 câu hỏi cuối. Năm 2020, do dịch Covid-19 chương trình được tinh giản do vậy đề thi chủ tập trung chủ yếu ở lớp 12 và cũng đã tinh giản. Ngoài ra có xuất hiện kiến thức lớp 11 nhưng không đáng kể. Các câu hỏi đề thi môn Hoá luôn phù hợp dùng xét tốt nghiệp.

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2022 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo

tai lieu monster load 1

Đang cập nhật…

Mời các bạn, thầy cô và quý phụ huynh cùng tham khảo lời giải, đáp án môn Hóa thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án năm 2021 được cập nhật chính thức từ Bộ giáo dục, đáp án của bộ đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức.

Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 môn Hóa học trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 201

41.D 42.A 43.B 44.C 45.B 46.B 47.A 48.C 49.B 50.D
51.C 52.A 53.A 54.B 55.B 56.A 57.D 58.D 59.C 60.D
61.C 62.D 63.C 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.B 70.C
71.A 72.B 73.C 74.C 75.B 76.D 77.C 78.B 79.C 80.A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa – Mã đề 202

41-B 42-A 43-A 44-D 45-C 46-B 47-B 48-C 49-C 50-C
51-A 52-B 53-D 54-D 55-C 56-B 57-C 58-B 59-D 60-D
61-C 62-C 63-B 64-D 65-B 66-A 67-B 68-A 69-B 70-C
71-A 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-D 78-B 79-D 80-A

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa – Mã đề 203

41.C 42.D 43.A 44.B 45.C 46.A 47.D 48.A 49.C 50.A
51.D 52.B 53.D 54.B 55.B 56.D 57.B 58.C 59.D 60.C
61.C 62.B 63.A 64.D 65.A 66.D 67.D 68.B 69.C 70.D
71.B 72.B 73.A 74.C 75.C 76.A 77.C 78.A 79.C 80.B

Đáp án thi THPT Quốc gia 2021 môn Hoá – Mã đề 204

41.B 42.A 43.B 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.D 50.B
51.D 52.C 53.D 54.C 55.A 56.A 57.B 58.A 59.D 60.B
61.D 62.C 63.D 64.D 65.D 66.C 67.A 68.B 69.C 70.C
71.A 72.C 73.A 74.A 75.C 76.C 77.D 78.D 79.A 80.C

Đáp án Hoá THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 205

41-A 42-B 43-C 44-C 45-B 46-C 47-C 48-B 49-D 50-B
51-A 52-C 53-D 54-A 55-B 56-C 57-D 58-B 59-D 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-D 66-B 67-A 68-A 69-B 70-A
71- 72- 73-C 74-A 75-A 76-B 77-A 78-B 79-A 80-C

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa – Mã đề 206

41.B 42.C 43.C 44.A 45.D 46.B 47.D 48.A 49.A 50.B
51.C 52.C 53.B 54.A 55.B 56.B 57.C 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.D 64.C 65.D 66.A 67.B 68.D 69.C 70.D
71.B 72.B 73.B 74.D 75.D 76.D 77.A 78.A 79.B 80.D

Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa – Mã đề 207

41-C 42-C 43-C 44-D 45-C 46-C 47-A 48-C 49-A 50-D
51-D 52-A 53-D 54-A 55-D 56-A 57-C 58-C 59-A 60-A
61-B 62-C 63-B 64-C 65-B 66-D 67-D 68-D 69-B 70-C
71-D 72-C 73-D 74-A 75-C 76-A 77-B 78-A 79-D 80-C

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 208

41-C 42-D 43-C 44-C 45-D 46-A 47-D 48-D 49-B 50-A
51-D 52-A 53-C 54-C 55-C 56-D 57-B 58-B 59-C 60-D
61-A 62-A 63-B 64-A 65-B 66-C 67-B 68-C 69-D 70-D
71-B 72-A 73-D 74-B 75-B 76-C 77-A 78-C 79-A 80-B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 209

41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.A 50.A
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.B 57.D 58.A 59.D 60.B
61.A 62.D 63.D 64.B 65.D 66.A 67.A 68.C 69.B 70.A
71.D 72.A 73.C 74.C 75.D 76.C 77.D 78.D 79.C 80.A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 210

41-B 42-D 43-A 44-A 45-D 46-C 47-B 48-B 49-D 50-C
51-D 52-B 53-B 54-C 55-A 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-B 63-A 64-C 65-C 66-A 67-A 68-A 69-C 70-A
71-C 72-C 73-B 74-A 75-A 76-B 77-C 78-A 79-A 80-A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 211

41-B 42-C 43-D 44-B 45-A 46-D 47-A 48-D 49-C 50-C
51-B 52-B 53-B 54-C 55-B 56- 57- 58- 59-B 60-D
61-C 62-D 63-B 64-A 65-B 66-D 67-D 68-C 69-A 70-A
71-A 72-C 73-D 74-A 75-A 76-C 77-A 78-C 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 212

41.D 42.A 43.D 44.D 45.D 46.C 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.D 53.D 54.B 55.D 56.C 57.B 58.A 59.D 60.D
61.B 62.D 63.C 64.D 65.C 66.C 67.B 68.C 69.B 70.C
71.B 72.C 73.C 74.B 75.C 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 213

41-C 42-D 43-B 44-C 45-D 46-B 47-C 48-A 49-C 50-B
51-A 52-A 53-A 54-B 55-C 56-B 57-C 58-B 59-B 60-D
61-D 62-C 63-C 64-C 65-A 66-A 67-A 68-D 69-B 70-A
71-A 72-D 73-D 74-A 75-A 76-B 77-C 78-D 79-B 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 214

41-B 42-C 43-A 44-C 45-B 46-A 47-A 48-B 49-C 50-A
51-B 52-D 53-A 54-A 55-A 56-B 57-C 58-A 59-B 60-A
61-B 62-A 63-C 64-D 65-D 66-C 67-C 68-D 69-D 70-B
71-D 72-D 73-C 74-D 75-B 76-D 77-C 78-D 79-C 80-B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 215

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 216

41-B 42-D 43-C 44-D 45-B 46-A 47-C 48-D 49-A 50-A
51-A 52-B 53-D 54-B 55-B 56-B 57-C 58-A 59-A 60-B
61-C 62-A 63-B 64-D 65-B 66-D 67-B 68-D 69-D 70-A
71-D 72-A 73-B 74-A 75-D 76-A 77-B 78-B 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 217

41.B 42.A 43.C 44.A 45.C 46.C 47.D 48.D 49.A 50.C
51.A 52.D 53.A 54.B 55.D 56.B 57.B 58.B 59.D 60.D
61.B 62.D 63.D 64.D 65.A 66.D 67.A 68.A 69.A 70.B
71.D 72.D 73.B 74.B 75.B 76.B 77.A 78.D 79.B 80.B

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 218​​​​​​​

41-A 42-D 43-D 44-A 45-C 46-C 47-C 48-B 49-A 50-B
51-B 52-C 53-C 54-B 55-D 56-D 57-C 58-A 59-B 60-CA
61-A 62-A 63-C 64-A 65-D 66-A 67-C 68-A 69-A 70-C
71-C 72-D 73-B 74-D 75-D 76-B 77-D 78-B 79-B 80-C

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 219

41. D 42. D 43. C 44. B 45. B 46. B 47. C 48. A 49. D 50. D
51. C 52. A 53. B 54. D 55. A 56. A 57. C 58. D 59. C 60. B
61. B 62. B 63. D 64. B 65. A 66. A 67. B 68. C 69. C 70. C
71. A 72. A 73. A 74. D 75. C 76. B 77. A 78. C 79. A 80. A

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 220

41-D 42-B 43-A 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-D 50-B
51-A 52-B 53-D 54-C 55-A 56-A 57-A 58-C 59-A 60-B
61-C 62-D 63-A 64-D 65-C 66-B 67-D 68-C 69-C 70-A
71-D 72-C 73-B 74-C 75-A 76-C 77-B 78-C 79-A 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 221

41.C 42.C 43.A 44.B 45.D 46.C 47.A 48.C 49.D 50.A
51.B 52.B 53.C 54.D 55.D 56.B 57.C 58.B 59.C 60.B
61.D 62.A 63.B 64.D 65.C 66.D 67.B 68.C 69.D 70.B
71.C 72.D 73.D 74.C 75.C 76.B 77.B 78.C 79.D 80.D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 222

41.C 42.B 43.B 44.A 45.A 46.C 47.C 48.A 49.A 50.D
51.C 52.A 53.C 54.D 55.D 56.C 57.C 58.C 59.A 60.A
61.B 62.B 63.C 64.A 65.D 66.A 67.A 68.D 69.C 70.A
71.A 72.D 73.D 74.A 75.C 76.D 77.A 78.D 79.C 80.D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 223

41-A 42-D 43-A 44-C 45-C 46-D 47-B 48-A 49-A 50-A
51-D 52-A 53-D 54-D 55-B 56-D 57-C 58-A 59-B 60-B
61-B 62-A 63-A 64-C 65-D 66-C 67-B 68-C 69-C 70-C
71-B 72-D 73-A 74-D 75-B 76-B 77-D 78-A 79-D 80-D

Đáp án đề thi Hoá tốt nghiệp THPT 2021 – mã đề 224

41. A 42. A 43. C 44. C 45. D 46. B 47. D 48. C 49. C 50. D
51. A 52. B 53. D 54. D 55. C 56. C 57. A 58. D 59. C 60. C
61. B 62. C 63. A 64. A 65. C 66. B 67. A 68. A 69. B 70. A
71. A 72. D 73. B 74. D 75. B 76. B 77. D 78. D 79. B 80. B

Tham khảo thêm các bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2022 khác:

Bộ Đề thi THPT Quốc Gia Năm 2022 mới nhất full đáp án

Ngoài bộ Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh, các bạn còn có thể tham khảo thêm hướng dẫn giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng các môn học khác đã được cập nhật tại chuyên trang của chúng tôi.