Đề thi cuối kỳ 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải đề thi cuối kỳ 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành – Kon Tum.

Câu 1: Câu nói “góp gió thành bão” thể hiện quy luật gì của Triết học? A. Chất, lượng trong sự vật hiện tượng. B. Chất của sự vật thay đổi. C. Lượng của sự vật thay đổi. D. Tích lũy về lượng để thay đổi về chất. Câu 2: Theo Triết học duy vật biện chứng, nguồn gốc vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng là A. quy luật. B. tất yếu. C. khách quan. D. mâu thuẫn. Câu 3: Theo quan điểm Triết học, sự vật hiện tượng chỉ có thể vận động, phát triển một cách hợp lí khi mâu thuẫn được giải quyết bằng A. sự phủ định giữa các mặt đối lập. B. sự điều hòa giữa các mặt đối lập. C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập.
Câu 4: Đối với các sự vật, vận động có vai trò là A. sự hoán đổi vị trí của các sự vật hiện tượng. B. kết quả tác động từ bên ngoài. C. phương thức tồn tại của sự vật hiện tượng. D. sự biến đổi nói chung. Câu 5: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta là biểu hiện của phủ định? A. tất yếu. B. siêu hình. C. biện chứng. D. khách quan. Câu 6: Cách giải quyết mâu thuẫn nào sẽ không mang lại sự phát triển tốt đẹp nào cho sự vật hiện tượng? A. Bài trừ lẫn nhau giữa các mặt đối lập. B. Tác động qua lại lẫn nhau. C. Đấu tranh triệt để D. Dĩ hòa vi quý. Câu 7: Gia đoạn nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật hiện tượng, đem lại hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng được gọi là giai đoạn A. nhận thức bản chất sự vật hiện tượng. B. nhận thức lí tính. C. nhận thức cảm tính. D. hình thành khái niệm về sự vật hiện tượng.
Câu 8: Cá nhân muốn có kiến thức đúng đắn, chính xác về một sự vật hiện tượng thì quá trình nhận thức của cá nhân đó phải diễn ra như thế nào? A. Không nhất thiết phải trải qua hai giai đoạn nhận thức cảm tính và lí tính. B. Phải trải qua cả hai giai đoạn cảm tính, lí tính. C. Chỉ cần thực hiện giai đoạn nhận thức cảm tính. D. Có thể bỏ qua giai đoạn nhận thức lí tính. Câu 9: Khái niệm dùng để chỉ sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới từ sự phát triển của bản thân vật hiện tượng cũ, trong triết học gọi là phủ định A. biện chứng. B. khách quan. C. chủ quan. D. siêu hình. Câu 10: Thuộc tính nào sau đây nói về lượng của một tam giác? A. Có hai góc nhọn phụ nhau. B. Có đường cao vuông góc với cạnh đáy. C. Có tổng 3 góc trong bằng 180o . D. Có đường cao chia đôi 2 đáy. Câu 11: Một trong những nội dung cơ bản của phương pháp luận biện chứng là xem xét các sự vật và hiện tượng trong trạng thái A. cô lập tĩnh tại. B. mãi mãi không biến đổi. C. đứng im bất biến. D. ràng buộc lẫn nhau.
Câu 12: Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra chủ yếu là do nguyên nhân A. bên trong của chính sự vật hiện tượng. B. sự phát triển của sự vật, hiện tượng xung quanh nó. C. lượng của sự vật hiện tượng thay đổi. D. bên ngoài cảu sự vật hiện tượng. Câu 13: Giai đoạn nhận thức dựa trên các tài liệu do giai đoạn nhận thức cảm tính đem lại, nhờ các thao tác tư duy mà tìm ra bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng được gọi là giai đoạn A. nhận thức đặc điểm bên ngoài của sự vật hiện tượng. B. hình thành khái niệm về sự vật hiện tượng. C. nhận thức lí tính. D. nhận thức cảm tính. Câu 14: Sự vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn được gọi là A. vận động tụt lùi. B. phát triển. C. Vận động tuần hoàn. D. tăng trưởng. Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phản ánh quan điểm của thế giới quan duy vật? A. Có công mài sắt có ngày nên kim. B. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. C. Nói có sách, mách có chứng. D. Trăm hay không bằng tay quen.

Đọc tiếp  Đề kiểm tra học kỳ 1 GDCD 10 năm 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF