Đề thi cuối kì 1 Hoá học 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

tailieumonster.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi + bảng đáp án đề thi cuối kì 1 Hoá học 10 năm 2021 – 2022 trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF (định dạng .pdf) hoặc file WORD (định dạng .doc / .docx) để phục vụ cho công tác học tập / giảng dạy.

TẢI PDF TẠI ĐÂY

 

 

Cho NTK: Na = 23, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, O = 16, S = 32, C = 12, N = 14, P = 31, Na = 23, K = 39, F = 9, Cl = 35,5 , Br = 80, I = 127, S=32, Fe = 56, Mn = 55, Ag = 108, Al = 27, Zn = 65 PHẦN A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (28 Câu = 7 Điểm) Tất cả các thí sinh đều phải làm phần này. Đối với mỗi câu hỏi, thí sinh chọn 01 phương án trả lời đúng nhất và tô kín một ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng. Các em nhớ tô Số báo danh và Mã đề thi trên phiếu Trả lời trắc nghiệm. Câu 1: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong H2SO4 là A. +5. B. +4. C. +3. D. +6. Câu 2: Hợp chất sau đây chứa liên kết cộng hoá trị? A. NaF. B. KBr. C. CaF2. D. HCl.
Câu 3: Liên kết cộng hóa trị được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng A. lực hút tĩnh điện của các ion. B. một hay nhiều cặp proton chung. C. một hay nhiều cặp electron chung. D. một hay nhiều cặp nơtron chung. Câu 4: Nhóm VIIA là nhóm A. kim loại kiềm. B. Halogen. C. khí hiếm. D. kim loại kiềm thổ. Câu 5: Phản ứng 2 Fe Fe 2e + → + biểu thị quá trình nào sau đây? A. Quá trình phân huỷ. B. Quá trình khử. C. Quá trình hoà tan. D. Quá trình oxi hoá. Câu 6: Cho nguyên tử các nguyên tố X1, X2, X3, X4 lần lượt có cấu hình electron như sau: X1: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 X2: 1s2 2s2 2p2 X3: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 X4: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ; Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A là A. X2, X3. B. X3, X4. C. X1, X2. D. X1, X3. Câu 7: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, X ở chu kì 3 nhóm IA, Y ở chu kì 2 nhóm VIIA. Công thức phân tử và bản chất liên kết của hợp chất giữa X và Y là A. X2Y; liên kết ion. B. XY; liên kết ion. C. X2Y; liên kết cộng hoá trị. D. XY; liên kết cộng hoá trị.
Câu 8: Phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử? A. Phản ứng hóa hợp. B. Phản ứng phân hủy. C. Phản ứng thế. D. Phản ứng trao đổi. Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là A. chất thu proton. B. chất thu electron. C. chất nhường proton. D. chất nhường electron. Câu 10: Trong hợp chất cộng hoá trị, hóa trị của một nguyên tố được gọi là A. electron hóa trị. B. điện hóa trị. C. cộng hóa trị. D. liên kết cộng hóa trị. Câu 11: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có bao nhiêu nhóm A? A. 8. B. 6. C. 18. D. 14. Câu 12: Phản ứng 2KClO3 0 →t 2KCl + 3O2 thuộc loại A. phản ứng hóa hợp. B. phản ứng phân hủy. C. phản ứng thế. D. phản ứng trao đổi. Câu 13: Cho kí hiệu nguyên tử kali là 39 19K . Số hiệu nguyên tử kali bằng A. 39. B. 29. C. 19. D. 20. Câu 14: Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử? A. Ca2+. B. NO3 – . C. Fe3+. D. Ag+. Câu 15: Cộng hoá trị của N trong NH3 là A. -3. B. 3. C. +3. D. 3-.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

TẢI PDF TẠI ĐÂY