Đề thi cuối kì 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối kì 1 GDCD 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương.

Câu 1. Sự vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn, đó là A. cách thức phát triển của sự vật và hiện tượng. B. xu hướng phát triển của sự vật và hiện tượng. C. nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. D. khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng. Câu 2. Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người? A. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị sống. B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần. C. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị nghệ thuật. D. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất. Câu 3. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, yếu tố nào dưới đây quyết định sự tiến hóa từ vượn người thành loài người? A. Chọn lọc nhân tạo. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Khoa học. D. Lao động. Câu 4. Việc áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác đó là biểu hiện của cách xem xét các sự vật và hiện tượng theo phương pháp luận A. Siêu hình. B. Biện chứng. C. Duy tâm. D. Duy vật.
Câu 5. Phương pháp học tập nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng? A. Lập kế hoạch học tập. B. Học tủ, học vẹt. C. Sơ đồ hóa bài học. D. Mở rộng kiến thức. Câu 6. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội vì A. con người tạo ra của cải xã hội. B. con người có lao động. C. con người tạo ra đời sống tinh thần. D. con người là chủ thể xã hội. Câu 7. Thực tiễn là động lực của nhận thức vì thực tiễn A. luôn đặt ra những yêu cầu mới. B. thường kiểm nghiệm tính đúng đắn hay sai lầm. C. luôn cải tạo xã hội đáp ứng nhu cầu con người. D. hoàn thiện những nhận thức chưa đầy đủ. Câu 8. Nội dung nào dưới đây khẳng định vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? A. Là cơ sở của nhận thức. B. Là nguồn gốc của nhận thức. C. Là tiền đề của nhận thức. D. Là nền tảng của nhận thức. Câu 9. Hành vi nào sau đây của công dân hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của con người? A. Tự ý chôn lấp rác thải y tế. B. Buôn bán pháo nổ. C. Phòng chống dịch bệnh. D. Kinh doanh thực phẩm bẩn.
Câu 10. Trước dịch bệnh Covid- 19, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra vắc xin phòng bệnh, là thể hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức? A. Mục đích của lí luận. B. Tiêu chuẩn của sản phẩm. C. Cơ sở của chân lí. D. Động lực của nhận thức. Câu 11. Trường hợp nào sau đây không thể hiện sự phát triển trong Triết học? A. Cây ra hoa, kết quả. B. Nước bay hơi. C. Từ xã hội phong kiến lên xã hội chủ nghĩa. D. Học lực trung bình sang học lực khá. Câu 12. Nhờ có sự kiên trì, nhẫn nại trong tập luyện mà vận động viên V đã đạt huy chương vàng Á vận hội, đứng trong hàng ngũ vận động viên bơi lội xuất sắc của thế giới. Nhận định trên phản ánh sự biến đổi nào sau đây trong Triết học? A. Lượng mới sinh ra chất mới. B. Chất đổi làm lượng đổi. C. Lượng đổi làm chất đổi. D. Chất mới sinh ra lượng mới. Câu 13. Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết tạo ra yếu tố nào sau đây? A. Công cụ lao động. B. Đồ dùng điện tử. C. Thực phẩm chức năng. D. Khoa học kỹ thuật. Câu 14. Trong Triết học, mâu thuẫn có nghĩa là A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập. C. sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. D. những khuynh hướng trái ngược nhau. Câu 15. Con người là chủ thể của lịch sử vì? A. Con người không ngừng đấu tranh vì cuộc sống tự do, hạnh phúc. B. Con người được đảm bảo các quyền chính đáng của mình. C. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội D. Con người sáng tạo nên các giá trị vật chất, tinh thần của xã hội.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 GDCD 10 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF