Đề thi cuối học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi cuối học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam kèm bảng đáp án chi tiết tất cả các mã đề, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi HK2 Sinh học 10 sắp tới.

Câu 1. Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất nào sau đây? A. Hợp chất phenol. B. Chất kháng sinh. C. Axit amin. D. Iôt.
Câu 2. Ở vi sinh vật, enzim nào sau đây được sử dụng để phân giải xenlulôzơ? A. Nuclêaza. B. Xenlulaza. C. Lipaza. D. Prôtêaza.
Câu 3. Kết thúc quá trình giảm phân II (diễn ra bình thường), mỗi tế bào con thu được có bộ nhiễm sắc thể nào sau đây? A. 2n (đơn). B. n (đơn). C. n (kép). D. 2n (kép).
Câu 4. Cho phương trình phản ứng khi làm sữa chua: Glucôzơ X + Năng lượng (ít). X là hợp chất nào sau đây? A. Axit béo. B. Axit lactic. C. Êtilic. D. Glucôzơ.
Câu 5. Trong quá trình nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành ở pha nào sau đây? A. Lũy thừa. B. Suy vong. C. Tiềm phát. D. Cân bằng.
Câu 6. Vi khuẩn lactic sử dụng glucôzơ làm nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu. Vậy vi khuẩn lactic thuộc kiểu dinh dưỡng nào sau đây? A. Quang tự dưỡng. B. Hóa dị dưỡng. C. Hóa tự dưỡng. D. Quang dị dưỡng.
Câu 7. Hình vẽ bên mô tả kì nào sau đây của quá trình giảm phân? A. Kì giữa I. B. Kì giữa II. C. Kì sau I. D. Kì sau II.
Câu 8. Trong giảm phân, các nhiễm sắc thể kép tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc là đặc điểm của kì nào sau đây? A. Kì đầu I. B. Kì đầu II. C. Kì giữa I. D. Kì giữa II.
Câu 9. Trong nuôi cấy không liên tục, sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn gồm các pha: I. Pha suy vong. II. Pha tiềm phát. III. Pha lũy thừa. IV. Pha cân bằng. Các pha trên diễn ra theo thứ tự đúng là: A. II → IV → I → III. B. I → IV → II → III. C. II → III → IV → I. D. I → II → III → IV.
Câu 10. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục có đặc điểm nào sau đây? A. Chất dinh dưỡng được bổ sung thêm. B. Quần thể vi sinh vật luôn sinh trưởng liên tục. C. Chất thải không được loại bỏ. D. Mật độ vi sinh vật luôn ổn định.

Đọc tiếp  Đề học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long

TẢI PDF TẠI ĐÂY