Đề thi cuối học kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi cuối học kỳ 2 Lịch sử 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam kèm bảng đáp án chi tiết tất cả các mã đề, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong kỳ thi HK2 Lịch sử 10 sắp tới.

Câu 1: Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) đạt đến đỉnh cao? A. Vua Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội. B. Crôm-oen thiết lập nền độc tài quân sự. C. Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua. D. Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hòa được thiết lập.
Câu 2: Thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XVIII, tôn giáo mới nào được truyền bá vào nước ta? A. Nho giáo. B. Thiên Chúa giáo. C. Phật giáo. D. Đạo giáo.
Câu 3: Đô thị lớn nhất ở Đàng Trong nước ta trong các thế kỉ XVII – XVIII là A. Hội An. B. Lạch Trường. C. Thăng Long. D. Phố Hiến.
Câu 4: Thực dân Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII) với sự kiện nào? A. Kí kết hòa ước ở Véc-xai. B. Thông qua Tuyên ngôn Độc lập. C. Chiến thắng I-oóc-tao. D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga.
Câu 5: Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (thế kỉ XVIII) có ý nghĩa quốc tế là A. góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh. B. bước ngoặt của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. C. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở các nước trên thế giới. D. mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển mạnh mẽ.
Câu 6: Trước khi bùng nổ cách mạng tư sản vào cuối thế kỉ XVIII, Pháp là một nước A. tư bản chủ nghĩa. B. cộng hòa liên bang. C. quân chủ chuyên chế. D. quân chủ lập hiến.
Câu 7: Ngày 14 – 7 – 1789, đã diễn ra sự kiện gì ở Pháp? A. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua. B. Quần chúng nhân dân tấn công và chiếm ngục Ba-xti. C. Vua Lu-i XVI bị quần chúng xử chém vì tội phản quốc. D. Nhân dân Pa-ri tấn công hoàng cung, bắt giam vua Lu-i XVI.
Câu 8: Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là A. Gia Long. B. Bắc Bình Vương. C. Quang Trung. D. Thái Đức.
Câu 9: Lực lượng đóng vai trò quyết định đưa Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) đến thành công là A. quý tộc mới. B. quý tộc phong kiến. C. Tăng lữ. D. quần chúng nhân dân.
Câu 10: Cuộc Cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) có ý nghĩa trọng đại trong thời kì A. xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế giới. B. quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. C. chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. D. xác lập chế độ phong kiến trên phạm vi toàn thế giới.

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Lịch sử 10 năm 2017 – 2018 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF