Đề thi cuối học kỳ 1 Sinh học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF + file WORD đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 Sinh học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam.

Câu 1. Mỡ có chức năng chính nào sau đây? A. Cấu trúc nên màng sinh chất. B. Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể. C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. D. Điều hòa quá trình trao đổi chất. Câu 2. Cấp độ tổ chức sống nào sau đây nhỏ nhất so với các cấp tổ chức sống còn lại? A. Cơ thể. B. Hệ sinh thái. C. Tế bào. D. Quần thể. Câu 3. Bào quan nào sau đây không có ở tế bào động vật? A. Nhân tế bào. B. Ti thể. C. Lưới nội chất. D. Lục lạp. Câu 4. Phân tử cacbohiđrat nào sau đây là đường đơn? A. Glicôgen. B. Lactôzơ. C. Glucôzơ. D. Xenlulôzơ. Câu 5. Phân tử nào sau đây là thành phần hóa học quan trọng cấu tạo nên thành tế bào của các loài vi khuẩn? A. Phôtpholipit. B. Glicôprôtêin. C. ADN. D. Peptiđôglican.
Câu 6. Theo tỉ lệ các nguyên tố có trong cơ thể sống, nguyên tố nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. O. B. C. C. H. D. Cu. Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vận chuyển chủ động? A. Các chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. B. Các chất được vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao. C. Các chất được khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng. D. Các chất được khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép. Câu 8. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ chất tan cao hơn nồng độ chất tan bên trong tế bào thì môi trường đó là môi trường nào sau đây? A. Đẳng trương. B. Ưu trương. C. Nhược trương. D. Trung tính. Câu 9. Theo hệ thống phân loại 5 giới, cây rêu thuộc giới nào sau đây? A. Giới Thực vật. B. Giới Nguyên sinh. C. Giới Động vật. D. Giới Nấm. Câu 10. Hợp chất hữu cơ nào sau đây được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các axit amin? A. Cacbohiđrat. B. Axit nuclêic. C. Lipit. D. Prôtêin.
Câu 11. Bào quan nào sau đây được ví như một “nhà máy điện” cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP? A. Lục lạp. B. Ti thể. C. Lizôxôm. D. Lưới nội chất. Câu 12. Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN? A. Uraxin. B. Xitôzin. C. Guanin. D. Timin. Câu 13. Hợp chất nào sau đây được cấu tạo từ 1 phân tử glixêrol liên kết với 3 axit béo? A. Phôtpholipit. B. Mỡ. C. Prôtêin. D. Glucôzơ. Câu 14. Prôtêin trên màng sinh chất không thực hiện chức năng nào sau đây? A. Vận chuyển các chất qua màng. B. Nhận biết các tế bào “lạ”. C. Quy định hình dạng tế bào. D. Thu nhận thông tin. Câu 15. Tế bào chất của tế bào nhân sơ có bào quan nào sau đây? A. Bộ máy Gôngi. B. Ti thể. C. Lưới nội chất. D. Ribôxôm.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Sinh học 10 năm học 2020 – 2021 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY