Đề thi cuối học kỳ 1 Sinh học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 Sinh học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) Câu 1: Bào quan nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật? A. Bộ máy Gôngi. B. Ribôxôm. C. Ti thể. D. Lục lạp. Câu 2: Màng sinh chất không có chức năng nào sau đây? A. Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc. B. Nhận biết các tế bào “lạ”. C. Thu nhận thông tin cho tế bào. D. Truyền đạt thông tin di truyền cho thế hệ sau. Câu 3: Vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất không có đặc điểm nào sau đây? A. Ngược dốc nồng độ. B. Không tiêu tốn năng lượng. C. Cần tiêu tốn năng lượng. D. Thường cần có các “máy bơm” đặc chủng cho từng loại chất cần vận chuyển.
Câu 4: Các bào quan làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng trong tế bào là A. Ti thể, lizôxôm. B. Lục lạp, ribôxôm. C. Ribôxôm, lizôxôm. D. Lục lạp, ti thể. Câu 5: Chất nào sau đây được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào? A. ATP. B. ADP. C. AMP. D. ADN. Câu 6: Trong quá trình vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất, mỗi lần bơm natri – kali hoạt động sẽ A. đẩy 2 K+ ra khỏi tế bào và hút 3 Na+ vào trong tế bào. B. đẩy 3 K+ ra khỏi tế bào và hút 2 Na+ vào trong tế bào. C. đẩy 3 Na+ ra khỏi tế bào và hút 2 K+ vào trong tế bào. D. đẩy 2 Na+ ra khỏi tế bào và hút 3 K+ vào trong tế bào. Phần II. Tự luận (7,0 điểm) Câu 7 (3,5 điểm): Thế nào là năng lượng? Năng lượng được tích trữ trong tế bào dưới dạng nào? Câu 8 (3,5 điểm): Mô tả cấu trúc của màng sinh chất.

Đọc tiếp  Đề thi cuối học kỳ 1 Sinh học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

TẢI PDF TẠI ĐÂY