Đề thi cuối học kỳ 1 Hóa học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF + file WORD đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 Hóa học 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Quảng Nam.

Câu 1: Các nguyên tố hóa học ở nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn thuộc khối các nguyên tố A. s. B. f. C. p. D. d. Câu 2: Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA là A. 6. B. 5. C. 4. D. 7. Câu 3: Các nguyên tố hóa học được xếp thành 1 cột trong bảng tuần hoàn khi chúng có cùng A. số phân lớp electron. B. số lớp electron. C. số hiệu nguyên tử. D. số electron hóa trị. Câu 4: Chất oxi hóa là chất A. nhận electron. B. cho proton. C. cho electron. D. nhận proton. Câu 5: Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là A. electron. B. nơtron. C. proton. D. electron và proton.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây đúng đối với phản ứng oxi hóa – khử? A. Sự khử và sự oxi hóa xảy ra đồng thời. B. Không có sự chuyển electron giữa các chất. C. Có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả các nguyên tố. D. Không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Câu 7: Liên kết hóa học nào được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 cặp electron chung? A. Liên kết đơn. B. Liên kết ba. C. Liên kết đôi. D. Liên kết ion. Câu 8: Những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron được gọi là A. số khối. B. số hiệu nguyên tử. C. nguyên tố hóa học. D. đồng vị. Câu 9: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro bằng A. -2. B. +2. C. -1. D. +1. Câu 10: Nguyên tử các nguyên tố hóa học trong một nhóm A có cùng A. số hiệu nguyên tử. B. số lớp electron. C. số electron ở lớp ngoài cùng. D. giá trị độ âm điện.
Câu 11: Mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của electron xung quanh hạt nhân nguyên tử A. theo quỹ đạo hình elip. B. không theo quỹ đạo xác định. C. theo quỹ đạo hình tròn. D. theo quỹ đạo hình bầu dục. Câu 12: Liên kết hóa học được tạo bởi hai nguyên tử nào sau đây là liên kết ion? A. Một kim loại điển hình và một phi kim điển hình. B. Hai kim loại điển hình. C. Một kim loại điển hình và một phi kim yếu. D. Hai phi kim điển hình. Câu 13: Cho các nguyên tố 8X, 7Y, 6Z, 9T. Dãy nào sau đây các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự tính phi kim giảm dần (từ trái sang phải)? A. T, X, Z, Y. B. X, Z, Y, T. C. X, Y, Z, T. D. T, X, Y, Z. Câu 14: Cho phản ứng hoá học: S + 6HNO3 đặc H2SO4 +6NO2 +2H2O. Trong phản ứng trên, xảy ra A. sự oxi hoá S và sự oxi hoá HNO3. B. sự khử S và sự khử HNO3. C. sự khử S và sự oxi hoá HNO3. D. sự oxi hoá S và sự khử HNO3. Câu 15: Trong vỏ nguyên tử, lớp N có bao nhiêu phân lớp electron? A. 7. B. 3. C. 5. D. 4.

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Sinh học 10 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

[ads]

TẢI PDF TẠI ĐÂY