Đề thi cuối học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi cuối học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Nguyên tử của một nguyên tố hóa học có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 . Trong nguyên tử nguyên tố trên có bao nhiêu lớp electron? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 2: Nguyên tử của một nguyên tố hóa học có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p5 . Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố trên là A. 9. B. 3. C. 5. D. 7. Câu 3: Một nguyên tố hóa học thuộc ô thứ 17. Nguyên tử của nguyên tố trên có số hiệu là bao nhiêu? A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. Câu 4: Một nguyên tố hóa học M thuộc nhóm VIA thì hóa trị cao nhất của M trong oxit là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5: Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố nhóm VIIA biến đổi thế nào? A. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Không biến đổi. D. Vừa tăng, vừa giảm. Câu 6: Liên kết cộng hóa trị trong phân tử N2 được hình thành bằng bao nhiêu cặp electron dùng chung? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 7: Phân tử nào sau đây các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ion? A. NaCl. B. H2S. C. O2. D. HBr. Câu 8: Cho phương trình hoá học 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phương trình trên, O2 đóng vai trò là A. chất oxi hoá. B. chất khử. C. bazơ. D. axit. Câu 9: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong phân tử SO2 là A. -2. B. +2. C. +4. D. +6. Câu 10: Trong môi trường H2SO4, dung dịch nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4? A. FeSO4. B. Fe2(SO4 )3. C. ZnSO4. D. CuSO4.
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1 (2 điểm): Cho số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học R là 19. a. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R? b. Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? c. Nguyên tố R là kim loại hay phi kim? Giải thích? Câu 2 (2 điểm): Cho 0,85 gam hai kim loại A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong nhóm IA vào cốc chứa 49,18 gam H2O thu được dung dịch X và khí Y. Để trung hòa dung dịch X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. a. Xác định hai kim loại A và B ? b. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch X. Câu 3 (1 điểm): Cho biết tổng số electron trong anion 2− AB3 là 42. Trong các hạt nhân A và B đều có số proton bằng số nơtron. Tìm số khối của A và B?

Đọc tiếp  Đề thi HK1 Hóa học 10 năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

TẢI PDF TẠI ĐÂY