Đề thi cuối học kỳ 1 GDCD 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / lời giải chi tiết đề thi cuối học kỳ 1 GDCD 10 năm học 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Câu 1: Theo triết học duy vật biện chứng, nguồn gốc vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng là A. khách quan. B. tất yếu. C. mâu thuẫn. D. quy luật. Câu 2: Mặt chất và mặt lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn A. ở bên cạnh nhau. B. thống nhất với nhau. C. tách rời nhau. D. hợp thành một khối. Câu 3: Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào sau đây? A. Tư duy. B. Xã hội. C. Tự nhiên. D. Lao động.
Câu 4: Hết tuần học đầu tiên vì H hay vi phạm nội quy của lớp, vì thế cô giáo chủ nhiệm kết luận cuối năm H xếp loại hạnh kiểm trung bình. Cách nhìn nhận, đánh giá của cô giáo về em học sinh H là thể hiện phương pháp luận nào sau đây? A. Biện chứng. B. Đúng đắn. C. Siêu hình. D. Khách quan. Câu 5: Trong mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật đó sẽ chết. Triết học gọi đó là sự A. thống nhất giữa các mặt đối lập. B. mặt đối lập của mâu thuẫn. C. giải quyết mâu thuẫn. D. đấu tranh giữa các mặt đối lập.
Câu 6: Quá trình phản ánh sự vật hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người để đem lại những hiểu biết về chúng là nội dung của khái niệm A. thực tiễn. B. khám phá. C. thấu hiểu. D. nhận thức. Câu 7: Thế giới quan duy tâm cho rằng A. ý thức có trước vật chất có sau. B. vật chất, ý thức có cùng nhau. C. vật chất quyết định ý thức. D. vật chất có trước ý thức có sau. Câu 8: Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập A. đấu tranh gay gắt với nhau. B. thống nhất tuyệt đối với nhau. C. vừa thống nhất vừa khác biệt với nhau. D. vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Câu 9: Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng A. tuần hoàn. B. tiến lên. C. đi xuống. D. khác nhau.
Câu 10: Trong Triết học, chất mới ra đời lại bao hàm A. một hình thức mới. B. một diện mạo mới tương ứng. C. một trình độ mới tương ứng. D. một lượng mới tương ứng. Câu 11: Câu thành ngữ nào sau đây không thể hiện mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất? A. Tích tiểu thành đại. B. Góp gió, thành bão. C. Đánh bùn sang ao. D. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu 12: Mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Tiến lên. B. Phát triển. C. Biến hóa. D. Vận động.

Đọc tiếp  Đề thi cuối học kỳ 2 GDCD 10 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF