Đề ôn thi THPT môn Sinh học lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

Đề ôn thi THPT môn Sinh học lần 3 năm 2020 trường THPT Quang Hà – Vĩnh Phúc

+ Trong kĩ thuật chuyển gen, phát biểu nào sau đây có nội dung sai?
A. Các đoạn ADN được nối lại với nhau nhờ enzim nối ligaza.
B. Enzim restrictaza có khả năng cắt phân tử ADN tại các vị trí ngẫu nhiên.
C. Thể truyền được sử dụng phổ biến trong kỹ thuật cấy gen là plasmit và virut.
D. ADN tái tổ hợp được tạo ra nhờ sự kết hợp ADN của thể truyền và ADN cần chuyển.
+ Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.
B. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim.
C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
D. Loài có khối lượng cơ thể lớn có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.
+ Một cá thể ở 1 loài động vật có bộ NST 2n = 12. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 50 tế bào có cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Trong các nhận định về các giao tử được sinh ra có bao nhiêu nhận định đúng?
I. Loại giao tử có 5 NST chiếm tỷ lệ 2,5%. II. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỷ lệ 97,5%.
III. Loại giao tử đột biến chiếm tỷ lệ 5%. IV. Loại giao tử có 6 NST chiếm tỷ lệ lớn nhất.
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An