Đề kiểm tra kiến thức môn Sinh học lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

Đề kiểm tra kiến thức môn Sinh học lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

+ Nhóm vi sinh vật nào sau đây có vai trò quan trọng trong việc bù đắp lại lượng nitơ của đất đã bị cây lấy đi?
A. Vi khuẩn nitrat hóa. B. Vi khuẩn cố định nitơ.
C. Vi khuẩn phản nitrat hóa. D. Vi khuẩn nitrit hóa.
+ Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là?
A. kiểu phân bố cá thể của quần thể B. ổ sinh thái của quần thể.
C. mật độ cá thể của quần thể. D. kích thước của quần thể.
+ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh?
A. Carôtenôit là nhóm sắc tố làm cho lá cây có màu lục.
B. Hệ sắc tố quang hợp nằm trong xoang tilacôit của lục lạp.
C. Diệp lục là nhóm sắc tố phụ quang hợp.
D. Diệp lục có hai loại là diệp lục a và diệp lục b.

TẢI PDF ĐỀ THI

Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc