Đề kiểm tra kiến thức môn Hóa học lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

Đề kiểm tra kiến thức môn Hóa học lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word

tai lieu monster de thi thu mon hoa hoc thptqg 2022dhqghn

+ Có các nhận xét sau:
(1) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 thu được kim loại sắt.
(2) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được hỗn hợp chất rắn.
(3) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng, thu được chất rắn có màu đỏ.
(4) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư, thấy có kết tủa tách ra.
(5) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2, chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(6) Thổi khí CO dư qua Fe3O4, MgO, CuO nung nóng, được chất rắn chỉ gồm hai kim loại.
Số nhận xét đúng là?
+ Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (đều có số liên kết π trong phân tử lớn hơn 2, MX < MY < MZ < 180) cần vừa đủ 0,7 mol O2, thu được 15,68 lít khí CO2. Cho 15,6 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp rắn khan T gồm hai chất. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,36 gam H2O. Tổng số nguyên tử có trong một phân tử Y là?
+ Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hai muối natri stearat, natri oleat. Khi đốt cháy m gam X cần dùng a mol O2 thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với Br2 dư, thấy có 0,32 mol Br2 phản ứng. Giá trị của a là?
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Hoá học 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Hoá học 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Hoá học 2022, Bộ đề thi Môn Hoá học 2022, Bộ đề Môn Hoá học 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Hoá học 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Hoá học 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Hoá học 2022, De thi Môn Hoá học 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  #1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 mới nhất đầy đủ các môn