Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

+ Theo giai đoạn phát triển của cá thể và theo nhu cầu hoạt động sống của tế bào thì?
+ Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa thể tự đa bội và thể dị đa bội có bộ NST với số lượng bằng nhau trong tế bào là?
+ Trong trường hợp xảy ra rối loạn phân bào giảm phân I, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XY là?

TẢI PDF ĐỀ THI

Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh