Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Sinh học 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

+ Dạng nitơ nào cây có thể hấp thụ được?
+ Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là?
+ Axit amin Serin có 6 codon (UXU, UXX, UXA, UXG, AGU, AGX) cùng giải mã, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính:
A. đặc hiệu B. phổ biến C. đa dạng. D. thoái hóa.

TẢI PDF ĐỀ THI

Đọc tiếp  Đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sinh học