Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề khảo sát Hóa học 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

+ Đốt cháy 1 mol este C4H8O2 thì thu được khối lượng nước là:
A. 144 gam. B. 48 gam. C. 72 gam. D. 44,8 gam.
+ Chất X là một khí rất độc, có trong thành phần của khí than. Chất X là?
A. CO2. B. HCl. C. CO. D. N2.
+ Một este no, đơn chức, mạch hở có 48,65% cacbon trong phân tử thì số đồng phân este là?
Đọc tiếp  [PDF] #1 Đáp án gợi ý đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2022 tất cả các môn