Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 năm học 2019 – 2020 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT công bố, thì vào ngày 10 tháng 08 năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm học 2019 – 2020 sẽ chính thức được diễn ra.

+ Ở một loài thực vật, biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x AabbDd cho thế hệ con có:
A. 8 loại kiểu hình và 12 loại kiểu gen.
B. 4 loại kiểu hình và 9 loại kiểu gen.
C. 8 loại kiểu hình và 18 loại kiểu gen.
D. 8 loại kiểu hình và 27 loại kiểu gen.
+ Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?
A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể có các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.
+ Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P), thu được F1 có 100% ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở F2 có 4 loại kiểu gen.
B. Ở thế hệ (P), ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen.
C. Cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 56,25%.
D. Ở F2 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

Đọc tiếp  Đề khảo sát Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

TẢI PDF ĐỀ THI