Đề học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề học kỳ 2 Sinh học 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF và file WORD (.doc / .docx) để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Câu 1: Ở tế bào nhân thực, chu trình Crep diễn ra ở diễn ra ở: A. Bào tương. B. Chất nền ti thể. C. Chất nền lục lạp. D. Màng trong ti thể.
Câu 2: Chọn đáp án đúng: đặc điểm của vi rút là: A. Chỉ chứa ADN hoặc ARN. B. Sinh sản độc lập. C. Chứa ribôxôm. D. Có cấu tạo tế bào.
Câu 3: Ở pha nào thì quần thể vi sinh vật không tăng về số lượng? A. Pha tiềm phát. B. Pha suy vong. C. Pha cân bằng. D. Pha lũy thừa.
Câu 4: Enzim có bản chất là: A. Axitnucleic. B. Polisaccarit. C. Prôtêin. D. Photpholipit.
Câu 5: Số NST trong một tế bào ở kỳ cuối quá trình nguyên phân là: A. 2n NST kép. B. n NST đơn. C. 2n NST đơn. D. n NST kép.
Câu 6: Ống tiêu hóa của người đối với các loài vi sinh vật kí sinh có thể xem là hệ thống nuôi cấy: A. Thường xuyên thay đổi thành phần. B. Liên tục. C. Không liên tục. D. Vừa liên tục vừa không liên tục.
Câu 7: Hai thành phần cơ bản của vi rút: A. Lõi là a.Nu và vỏ là prôtein. B. Lõi a.Nu & vỏ ngoài là lipit kép & prôtêin. C. Lõi là ADN & vỏ là prôtêin. D. Lõi là a.Nu & vỏ là capsôme.
Câu 8: Tại sao trong giảm phân từ 1 tế bào mẹ (2n) lại tạo được 4 tế bào con có số NST giảm đi một nửa? A. Giảm phân qua 1 lần phân bào, 1 lần nhân đôi NST. B. Giảm phân qua 2 lần phân bào, 2 lần nhân đôi NST. C. Giảm phân qua 1 lần phân bào, 2 lần nhân đôi NST. D. Giảm phân qua 2 lần phân bào, 1 lần nhân đôi NST.
Câu 9: Trong hoạt động hô hấp tế bào, nước được tạo ra từ giai đoạn nào sau đây? A. Chu trình Crep. B. Đường phân. C. Chuỗi chuyền electrôn hô hấp. D. A và B đúng.
Câu 10: Cơ chất là: A. Chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác. B. Sản phẩm tạo ra từ phản ứng do enzim xúc tác. C. Chất tham gia cấu tạo enzim. D. Chất tạo ra do nhiều enzim liên kết lại.

Đọc tiếp  Đề thi học kỳ 2 Sinh học 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF TẠI ĐÂY