Đề học kỳ 2 Địa lí 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề học kỳ 2 Địa lí 10 năm 2020 – 2021 trường Trưng Vương – Vĩnh Long; bạn đọc có thể tải xuống miễn phí file PDF và file WORD (.doc / .docx) để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Câu 1: Ngành công nghiệp năng lượng bao gồm những phân ngành nào sau đây? A. Công nghiệp điện lực, hóa chất và khai thác than. B. Khai thác dầu khí, công nghiệp luyện kim và cơ khí. C. Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện. D. Khai thác than, khai thác dầu khí và công nghiệp điện lực.
Câu 2: Ý nào sau đây đúng nhất khi so sánh điểm khác nhau cơ bản giữa khu công nghiệp và điểm công nghiệp? A. quy mô rộng lớn, ranh giới rõ ràng, được đặt ở vị trí thuận lợi. B. đồng nhất với điểm dân cư, gồm nhiều nhà máy, xí nghiệp có mối liên hệ sản xuất với nhau. C. có ranh giới rõ ràng, gồm 1 đến 2 xí nghiệp công nghiệp không có mối liên hệ với nhau. D. quy mô rộng lớn, đồng nhất với điểm dân cư, nằm gần nguồn nguyên liệu, nông sản.
Câu 3: Vai trò quan trọng nhất của công nghiệp ở nông thôn và miền núi là A. nâng cao đời sống dân cư. B. cải thiện quản lí sản xuất. C. công nghiệp hoá nông thôn. D. xoá đói giảm nghèo.
Câu 4: Vai trò cơ bản và quan trọng nhất của ngành chăn nuôi là cung cấp A. nguyên liệu để sản xuất dược phẩm. B. gen quý hiếm. C. nguyên liệu để sản xuất ra các mặt hàng tiêu dùng. D. nguồn thực phẩm có dinh dưỡng cao.
Câu 5: Để phát triển kinh tế, văn hóa ở miền núi thì ngành nào phải đi trước một bước? A. Nông nghiệp. B. Công nghiệp. C. Giao thông vận tải. D. Thông tin liên lạc.
Câu 6: Chính sách nhập khẩu tư bản của các nước đang phát triển sẽ tạo điều kiện: A. Giải quyết nhiều việc làm và hiện đại hoá cơ sở vật chất. B. Thuận lợi cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. C. Giá trị nhập khẩu tăng lên, nền kinh tế có điều kiện. D. Ngoại thương sẽ phát triển mạnh.
Câu 7: Thị trường là: A. nơi gặp gỡ giữa người mua và người mua. B. nơi cung cấp nhiều hàng hoá và dịch vụ. C. nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán. D. nơi diễn ra hai hoạt động xuất và nhập khẩu.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về sự phát triển của ngành nội thương của một quốc gia? A. Phân công lao động theo vùng và lãnh thổ. B. Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất. C. Phục vụ tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội. D. Góp phần làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
Câu 9: Ngành được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế-kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới là A. công nghiêp cơ khí. B. công nghiệp điện tử – tin học. C. công nghiệp năng lượng. D. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
Câu 10: Hình thức chăn nuôi nào sau đây là biểu hiện của nền nông nghiệp hiện đại? A. Chăn nuôi chăn thả. B. Chăn nuôi chuồng trại. C. Chăn nuôi công nghiệp. D. Chăn nuôi nửa chuồng trại.

Đọc tiếp  Đề thi HK2 Địa lý 10 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN PDF