Đề cương ôn thi HK2 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn thi HK2 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Để giúp các bạn chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 môn GDCD lớp 11 sắp tới, THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến các bạn đề cương ôn thi HK2 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai.

Khái quát nội dung đề cương ôn thi HK2 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Bài 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.
1. Từ tình hình việc làm ở nước ta hiện nay Đảng và Nhà nước có phương hướng gì để giải quyết việc làm?
2. Mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta?
3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta?
4. Vì sao nói kết quả giảm sinh ở nước ta chưa thực vững chắc?
5. Tác động của vấn đề dân số đối với đời sống xã hội?
6. Em có nhận xét gì về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?
7. Tại sao tình trạng thiếu việc làm ở nnước ta là vấn đề bức xúc ở cả TT và NT?
Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.
Câu 1. Đảng và Nhà nước ta đề ra mục tiêu bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?
Câu 2. Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta cần phải thực hiện tốt những phương hướng cơ bản nào?
Câu 3. Em suy nghĩ như thế nào về vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong điều kiện nước ta còn nghèo, đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
Câu 4. Trách nhiệm của công dân đối với hai chính sách nói trên?
Câu 5. Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay?
Bài 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ.
1. Em hiểu như thế nào là giáo dục?
2. Em hiểu như thế nào là đào tạo?
3. Theo em giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ gì?
4. Theo em, tại sao chúng ta phải nâng cao dân trí?
5. Theo em, tại sao chúng ta phải đào tạo nhân lực?
6. Theo em, tại sao chúng ta phải bồi dưỡng nhân tài?
7. Tại sao Đảng và Nhà nước ta lại xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu?
8. Giáo dục và đào tạo có vai trò như thế nào?
9. Theo em chúng ta phải làm gì để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục và đào tạo?
10. Theo em tại sao phải xã hội hoá sự nghiệp giáo dục và đào tạo? Muốn nâng cao được trình độ dân trí và nguồn nhân lực thì phải có sự tham gia của nhà nước và nhân dân, đa dạng hoá các loại hình trường, hình thức giáo dục.
11. Theo em tại sao phải hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo? Để tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với các yêu cầu phát triển của Việt Nam tham gia đào tạo nhân lực ở khu vực và trên thế giới. Trách nhiệm của học sinh?
12. Em hiểu như thế nào là khoa học?
13. Em hiểu như thế nào là công nghệ?
14. Vì sao Đảng và Nhà nước ta coi Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?
15. Theo em khoa học công nghệ có nhiệm vụ như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước?
16. Theo em Khoa học và công nghệ có vai trò gì đối với sự phát triển của đất nước?
17. Để học sinh nắm bắt được những phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ.
18. Theo em tại phải đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ?
19. Theo em thế nào là thị trường cho khoa học và công nghệ?
20. Theo em làm thế nào để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ?
21. Theo em chúng ta phải tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào?
22. Em thích công nghệ nào nhất? và phải thực hiện nguyện vọng đó như thế nào? Trách nhiệm của học sinh?
23. Em hiểu văn hóa là gì?
24. Theo em văn hoá có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của xã hội?
25. Vì sao văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội?
26. Tại sao nói văn hoá vừa là mục ntiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội?
27. Theo em, trong giai đoạn hiện nay văn hoá có nhiệm vụ gì?
28. Theo em, em hiểu thế nào là nền vă hoá tiên tiến?
29. Theo em, em hiểu thế nào là nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc?
30. Em hãy nêu một số những biểu hiện của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam?
31. Tại sao phải làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân?
32. Theo em tại sao phải tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại?
33. Em hãy nêu ví dụ về hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa ở địa phương em?
34. Em hãy nêu một số hành vi tiêu cực của học sinh trong học tập văn hóa?

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập GDCD 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI PDF TÀI LIỆU