Đề cương ôn tập HK1 GDCD 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn tập HK1 GDCD 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Nội dung đề cương ôn tập HK1 GDCD 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
1. Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật?
2. Em hãy nêu các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Theo em, Nội quy nhà trường, điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?
3. Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật .
4. Vậy tại sao pháp luật lại mang bản chất giai cấp?
5. Theo em tại sao pháp luật lại mang bản chất xã hội?
6. Theo em tại sao pháp luật lại có mối quan hệ với đạo đức?
7. Theo suy nghĩ của em một xã hội không có pháp luật thì sẽ ra sao?
8. Theo em tại sao quản lí xã hội nhà nước phải sử dụng công cụ pháp luật?
9. Vậy ngoài pháp luật để quản lí xã hội nhà nước còn quản lí bằng phương tiện nào nữa?
10.Theo em nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật sẽ đảm bảo những điều gì?
11. Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính dân chủ?
12. Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính thống nhất?
13. Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính có hiệu lực?
14. Theo em để tăng cường pháp chế trong quản lí nhà nước thì nhà nước cần phải làm gì?
15. Theo em nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào?
16. Khi tính mạng, tài sản, quyền tự do … của mình bị đe doạ chúng ta phải dựa vào đâu?
17. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định ở đâu? Căn cứ vào đâu để công dân thực hiện quyền của mình?
18. Vậy pháp luật có vai trò gì đối với mỗi công dân?
19. Chúng ta phải làm gì để thực hiện tốt vai trò của mình đối với pháp luật?
BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
1. Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật.
2 .Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ.
3. Trách nhiệm pháp lí là gì? Trách nhiệm pháp lí áp dụng nhằm mục đích gì?
4. Theo em vi phạm pháp luật có gì chung và có gì khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?
5. Các loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí?
6. Trong tình huống nêu ở mục 2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. Vận dụng tư liệu trong bài, em hãy phân tích các vi phạm của bạn A và vi phạm của bố bạn A. Với các vi phạm của mỗi người, theo em họ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?
7. Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với hai người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không?
8. Như vậy trách nhiệm pháp lí là áp dụng đôí với chủ thể khi có vi phạm để trừng phạt và giáo dục hệ quả do chủ thể vi phạm gây ra. Theo em khi thực hiện truy cứu trách nhiệm pháp luật phải đảm bảo những yêu cầu nào?
CHUYÊN ĐỀ: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
1. Em hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được thể hiện như thế nào?
3. Trách nhiệm pháp lý do ai áp dụng đối với chủ thể vi phạm?
4. Theo em quyền và nghĩa vụ của công dân được ghi nhận ở đâu?
5. Theo em ai có quyền xử phạt (áp dụng) đối với chủ thể vi phạm pháp luật?
6. Để đảm bảo cho công dân bình đẳng trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lí được tiến hành theo nguyên tắc nào?
7. Theo em nhà nước có trách nhiệm gì để công dân thực hiện quyền bình đẳng của mình?
8. Theo em nhà nước có cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật không? Vì sao?
9. Theo em hôn nhân là đánh dấu sau một sự kiện pháp lí gì?
10. Theo em mục đích của hôn nhân là gì?
11. Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
12. Theo em bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong những lĩnh vực nào?
13. Trong quan hệ nhân thân sự bình đẳng giữa vợ chồng được thể hiện như thế nào?
14. Theo em mối quan hệ vợ chồng hiện nay (ở nước ta) có những nét đổi mới gì so với truyền thống?
15. Trong quan hệ tài sản sự bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện như thế nào?
16. Em hiểu như thế nào là tài sản chung và tài sản riêng của vợ và chồng.
17. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con?
18. Các con có nghĩa vụ gì đối với cha mẹ?
19. Cha mẹ có được phân biệt đối xử giữa các con không?
20. Sự bình đẳng giữa ông bà (nội-ngoại) và cháu theo hai chiều được thể hiện như thế nào?
21. Sự bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào?
22. Để đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng trong HN GĐ cái gì làm cơ sở pháp lí?
23. Theo tại sao lao động là hoạt động quan trong nhất?
24. Em hiểu thế nào là bình đẳng trong lao động?
25. Theo em người lao đông được tự do sử dụng sức lao động của mình như thế nào?
26. Hiện nay luật lao động quy định độ tuổi lao động và độ tuổi sử dụng lao động là bao nhiêu?
27. Trong quá trình lao động có bị phân biệt đối xử giữa các lao động không?
28. Hợp đồng lao động là gì?
29. Theo em chủ thể hợp đồng lao động là ai? Lấy ví dụ?
30. Người lao động và người sử dụng lao động có mối quan hệ gì trong HĐLĐ?
31. Theo em hơp đồng lao động có những hình thức nào? Lấy ví dụ?
32. Theo em giao kết hơp đồng lao động được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
33. Theo em tại sao người lao động và người sử dụng lao động phải kí kết HĐ LĐ?
34. Theo em bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ được thể hiện như thế nào?
35. Theo em người sử dụng lao đông có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động không hoặc cả đối với lao động nữ đang nghỉ chế độ thai sản?
36. Theo em tại sao độ tuổi hết tuổi lao động của nữ thấp hơn nam giới?
37. Với tư cách là người hoc sinh em cần làm gì để trở thành người lao động có tay nghề và bình đẳng trong lao động?
38. Kinh doanh là gì?
39. Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện như thế nào?
40. Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện ở những nội dung nào?
41. Bình đẳng về quyền thể hiện ở những điểm nào?
42. Bình đẳng về nghĩa vụ thể hiện ở những điểm nào?
43. Hiện nay ở nước ta có những loai hình doanh nghiêp nào?
BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
1. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc.
2. Theo em mục đích của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
3. Theo em các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ.
4. Theo em các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về kinh tế được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ.
5. Các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc ít người có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
6. Theo em các dân tộc ở Việt Nam đều được bình đẳng về văn hoá, giáo dục được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ.
7. Theo em chính sách học bổng, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp có ý nghĩa như thế nào?
8. Theo em thực hiện quyền bình dẳng giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào?
9. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?
10. Thế nào là bình đẳng giữa các tôn giáo?
11. Theo em người có đạo có phải là người tín ngưỡng không? Vì sao?
12. Tôn giáo và tín ngưỡng giống và khác nhau như thế nào?
13. Nhà nước công nhận các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật … được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ.
14. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước đảm bảo được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ.
15. Đảng và nhà nước ta thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo có ý nghĩa gì trong việc thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH?
16. Đảng và nhà nước hiện nay có những chính sách gì nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

Đọc tiếp  397 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục Công dân 12 có đáp án

TẢI TÀI LIỆU PDF